OBSTARÁVANIE

Dátovy predpis

Zmyslom tohto predpisu je definovať jednoznačné podmienky pre tvorbu a odovzdávanie ponukových rozpočtov, dodatkov k rozpočtom, zisťovacích protokolov a faktúr v digitálnej podobe.

Dátový predpis pre oblasť prípravy a realizácia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest

Pre zabezpečenie spoľahlivej komunikácie medzi investorom, projektovými a dodávateľskými firmami bola zvolená popisovaná štruktúra dát, ktorá je založená na formáte súboru XML.
 
Základnou úlohou tohto predpisu je jednoznačne určiť formát prenášaných dát. Jedná sa o tieto prípady výmeny dát:
 
  • preberanie dát od projektanta, ktorý spracováva v rámci projektovej dokumentácie výkazy výmer a odovzdáva investorovi tento výkaz v digitálnej podobe
  • odovzdávanie slepých rozpočtov jednotlivým uchádzačom pri vyhlásení verejnej súťaže
  • preberanie ponúk od dodávateľov - ocenené rozpočty vrátane vytvorených variánt
  • preberanie dodatkov k rozpočtom
  • preberanie súpisu prevedených prác (zisťovacie protokoly)
  • preberanie faktúr vystavených za jednotlivé obdobia
  • preberanie časového a finančného harmonogramu prác
Formát prenášaných dát je typu XML.V tomo dokumente sú popísané typy použitých elementov, väzby medzi nimi, dátové typy, ktoré elementy reprezentujú, prípadný obor hodnôt a elementy, ktoré musia byť vždy v prenose obsiahnuté.
 
Pri prevodoch dát z rôznych programových systémov, prípadne ručným vytvorením týchto dát, sa doporučuje otestovať formát odovzdávaných dát a ich formálna správnosť. Pre toto otestovanie je možné použiť program NDS Interface Validator.
 
Metodický pokyn - úvod (v1.1)
NDS Interface Validator (CRC32: 73efcb75)
Schema XML NDS ( xsd )
 
 

Validátor NDS

Kontrolný program dodávateľských ponúk Validator NDS slúži pre kontrolu správnosti formátu exportovaných údajov z pohľadu dátovej štruktúry, kompletnosť všetkých povinných polí včítane exportu protokolu o priebehu validácie a potvrdenie údajovej správnosti dodávateľskej ponuky.

NDS Validator (CRC32: 6f36dbe6)
 
Program pre svoju funkčnosť vyžaduje nainštalovanie .NET Frameworku 4.0. V prípade, že tento framework nemáte na svojom počítači nainštalovaný, inštalátor ho automaticky stiahne a nainštaluje, pričom táto operácia si môže vyžadovať reštart operačného systému.
 
 

DS – dodatky súpisu prác

V priebehu realizácie stavby je väčšinou nutné meniť pôvodný výkaz výmer podľa realizačnej dokumentácie ako sú zmeny množstva, pridanie nových alebo nahradenie existujúcich položiek. Z tohto dôvodu bol vytvorený nástroj na tvorbu dodatkov, pomocou ktorého je možné ľahko tieto úpravy vykonávať.
 
Metodický pokyn - dodatky súpisu prác (v1.0)
Vzorové XML - dodatky súpisu prác
 
 

FA – faktúry

Slúži k prenášaniu faktúr v elektronickej podobe, medzi dodávateľom a investorom. Podklady pre fakturáciu sú automaticky preberané zo zisťovacích protokolov alebo vytvárané ručne priamym zadaním. Zohľadniť možno zádržné, vytvárať zálohové faktúry alebo valorizácie v prípade dlhodobých stavieb.
 
Metodický pokyn - faktúry(v1.0)
Vzorové XML - faktúry
 
 

 PZ – ponuka zhotoviteľa

Ponukový rozpočet (cenová kalkulácia) vyhotovuje potenciálny dodávateľ stavby uchádzajúci sa vo výberovom konaní o zákazku. Rozpočet vyhotovuje pre investora, ako jeden z podkladov ponuky (cena diela), pred uzavretím dodávateľskej zmluvy. Rozpočet vychádza z individuálnych cien dodávateľa.
V súbore sa prenášajú rovnaké údaje ako v rozpočte, ale pri položkách sa prenášajú iba jednotková odbytová cena, bez samotných kalkulácií.
 
Metodický pokyn - ponuka zhotoviteľa (v1.0)
Vzorové XML - ponuka zhotoviteľa
 
 

SP – súpis prác

Obsahuje objektovú skladbu stavby a položkový súpis prác na objektoch a krycí list objektov. Ide o rozpočet, ktorý je spravidla vyhotovený vo fázy projektovej prípravy stavby a je prílohou projektovej dokumentácie. Tento rozpočet vychádza z výkazu výmer stavby a z cien z cenníkov stavebných prác a dodáviek. Výkaz výmer a cenník sú teda podklady pre tvorbu podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výmer je fyzikálnym vyjadrením jednotlivých stavebných a montážnych prác na projektovanej klasifikácii produkcie.
 
Metodický pokyn - súpis prác (v1.0)
Vzorové XML - súpis prác 
 
 

ZP – zisťovacie protokoly (čerpanie)

Obsahuje údaje o čerpaní položkového súpisu prác. V priebehu výstavby je nutné položkovo čerpať rozpočty realizovaných objektov. Pre komunikáciu medzi investorom a dodávateľom bol zvolený formát dát nadväzujúci na rozpočty popisované v predchádzajúcej časti.
 
Bola zvolená nasledujúca metodika pri odovzdávaní mesačného čerpania. Dodávateľ odovzdá výkaz vykonaných prác ako v digitálnej podobe, tak aj v tlačovej zostave. Pracovníci dozoru investora nahrajú dáta do počítača a urobia ich odsúhlasenie, prípadne zmeny. Výsledný stav tohto čerpania vytlačia a potvrdia. Tento potvrdený súpis prác odovzdajú vrátane dátových súborov dodávateľovi, ktorý má možnosť nahrať si odsúhlasené dáta do svojho programového systému.
 
Metodický pokyn - zisťovacie protokoly (v1.0)
Vzorové XML - zisťovacie protokoly
 

HG – súpis prác vrátane harmonogramu

Obsahuje objektovú skladbu stavby a položkový súpis prác na objektoch vrátane údajov o časovom a finančnom rozložení prác – harmonogram. Ide o rozpočet, ktorý je spravidla vyhotovený vo fáze projektovej prípravy stavby a môže byť prílohou projektovej dokumentácie. Tento rozpočet vychádza z výkazu výmer stavby a z cien z cenníkov stavebných prác. Výkaz výmer a cenník sú teda podklady pre tvorbu podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výmer je fyzikálnym vyjadrením jednotlivých stavebných a montážnych prác na projektovanom objekte/klasifikácii produkcie.
 
Metodický pokyn - súpis prác vrátane harmonogramu
Vzorové XML - súpis prác vrátane harmonogramu
 

Metodický pokyn - Úvodný predpis (v1.1) http://www.ndsas.sk/ext_dok-_uvod---predpis_nds-v11/28172c NDS Interface Validator http://www.ndsas.sk/ext_dok-ndsvalidator/28164c Schéma XML NDS http://www.ndsas.sk/ext_dok-schema-nds/28170c NDS Validator http://www.ndsas.sk/ext_dok-ndsvalidatorsetup/29456c Metodický pokyn - Dodatky súpisu prác (v1.0) http://www.ndsas.sk/ext_dok-ds---dodatky-supisu-prac-v10/28173c Vzorové XML - Dodatky súpisu prác http://www.ndsas.sk/ext_dok-dodatky/28165c Metodický pokyn - Faktúry (v1.0) http://www.ndsas.sk/ext_dok-fa---faktury-v10/28174c Vzorové XML - Faktúry http://www.ndsas.sk/ext_dok-faktura/28166c Metodický pokyn - Ponuka zhotovitela (v1.0) http://www.ndsas.sk/ext_dok-pz---ponuka-zhotovitela-v10/28176c Vzorové XML - Ponuka zhotoviteľa http://www.ndsas.sk/ext_dok-ponuka/28167c Metodický pokyn - Súpis prác (v1.0) http://www.ndsas.sk/ext_dok-sp---supis-prac-v10/28177c Vzorové XML - Súpis prác http://www.ndsas.sk/ext_dok-soupispraci/28168c Metodický pokyn - Zisťovacie protokoly (v1.0) http://www.ndsas.sk/ext_dok-zp---zistovacie-protokoly-v10/28178c Vzorové XML - Zisťovacie protokoly http://www.ndsas.sk/ext_dok-zp/28169c Metodický pokyn - súpis prác vrátane harmonogramu http://www.ndsas.sk/ext_dok-metodicky-pokyn---supis-prac-vratane-harmonogramu--v10-/48691c Vzorové XML - súpis prác vrátane harmonogramu http://www.ndsas.sk/ext_dok-vzorove-xml---supis-prac-vratane-harmonogramu/48692c