ilustračný obrázok SPOLOČNOSŤ

Financovanie spoločnosti

Národná diaľničná spoločnosť je akciová spoločnosť v 100% vlastníctve Slovenskej republiky. Výškou základného imania a ročným obratom sa zaraďuje medzi najväčšie spoločnosti v SR a ovplyvňuje hospodárske ukazovatele krajiny.

Zdroje financovania činnosti spoločnosti

Svoju činnosť realizuje na základe finančného krytia, ktoré je viac–zdrojové.
  • vlastné zdroje financovania
  • cudzie zdroje financovania
 
Spoločnosť je zapojená cez Operačný program Integrovaná Infraštruktúra do finančných mechanizmov čerpania fondov Európskej únie. Rovnako využíva pre svoju činnosť komerčné úverové zdroje.

 

Vlastné zdroje financovania

Obchodné aktivity Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré predstavujú vlastný zdroj príjmov na financovanie bežnej činnosti, prevádzky na diaľniciach a rýchlostných cestách, finančnej oblasti a čiastočne aj investičnej oblasti.

Vlastné zdroje zahŕňajú:

  • výnosy zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry - príjmy z výberu elektronického mýta
  • výnosy zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry - príjmy z predaja diaľničných známok
  • ostatné vlastné zdroje ako sú výnosy z nájmov, z poskytnutých služieb, predaja majetku a materiálu, výnosové úroky atď.

 

Cudzie zdroje financovania

  • štátny rozpočet - investičné dotácie
  • štátny rozpočet - neinvestičné dotácie  
  • fondy EÚ
  • spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k fondom EÚ