Legislatíva
Legislatíva

Korupcia a iné závažné protispoločenské správanie je definované a riešené vo viacerých právnych predpisoch.

Legislatíva v právnom poriadku Slovenskej republiky

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (15143 kB)
 
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (51902 kB)
 
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (75446 kB)

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (44236 kB)

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (55478 kB)

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (4045 kB)
 
 

Medzinárodné dokumenty

Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (33493 kB)
 
Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (4437 kB)
 
Trestnoprávny dohovor Rady Európy o korupcii (9335 kB)
 
Dodatkový protokol k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii (2902 kB)
 
Občianskoprávny dohovor Rady Európy o korupcii (4347 kB)

Dohovor o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie (243 kB)
 
Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (11032 kB)
 
Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (19734 kB)
 
Protokol vyhotovený na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (4003 kB)