Ochrana a<br/>odmena oznamovateľa
Ochrana a
odmena oznamovateľa

V tejto sekcii získate stručné informácie týkajúce sa ochrany Vašej osoby a o zákonnej možnosti získania odmeny.

Ochrana oznamovateľa

Zákon Vám ako oznamovateľovi poskytuje ochranu formou získania statusu - chránený oznamovateľ. Vaše postavenia ako chráneného oznamovateľa spočíva v povinnosti zamestnávateľa  vyžiadať si na právne úkony alebo rozhodnutia zamestnávateľa súhlas inšpektorátu práce. Cieľom takejto ochrany je ochrániť Vás ako zamestnanca pred nepriaznivými úkonmi alebo rozhodnutiami zamestnávateľa prejavujúcich sa najmä v podobe ako zníženie platu, zrážky zo mzdy, preradenia na nižšiu prácu alebo predčasným skončením pracovného pomeru.

V prípade, ak si zamestnávateľ nevyžiada súhlas inšpektorátu práce, predmetný právny úkon alebo rozhodnutie zamestnávateľa je/sú neplatné.
  • Trestné konanie - Ako oznamovateľ môžete požiadať o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, v ktoromkoľvek štádiu trestného konania. O poskytnutí ochrany rozhoduje prokurátor alebo súd a doručením ich oznámenia zamestnávateľovi sa stávate chráneným oznamovateľom. Dané oznámenie, ktorým sa potvrdzuje Vaše postavenie ako chráneného oznamovateľa sa doručuje aj inšpektorátu práce a aj Vám.
  • Správne konanie - Pri správnych deliktoch môžete požiadať o poskytnutie ochrany orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte. Daný správny orgán zároveň aj rozhoduje o poskytnutí ochrany a zasiela oznámenie zamestnávateľovi a aj Vám.
Inšpektorát práce udelí súhlas na právny úkon alebo na rozhodnutie zamestnávateľa iba v prípade, ak zamestnávateľ preukáže, že medzi právnym úkonom/rozhodnutím a podaním podnetu/oznámenia neexistuje príčinná súvislosť. Status chráneného oznamovateľa neslúži ako ochrana voči zamestnávateľovi pri porušeniach pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce.

Ak máte záujem podať podnet alebo urobiť oznámenie anonymne, môžete požiadať prokurátora, súd alebo príslušný správny orgán o vydanie potvrdenia o tom, že ste oznamovateľ. Túto možnosť je vhodné využiť najmä v prípadoch, že bol proti Vám vykonaný negatívny právny úkon alebo rozhodnutie zamestnávateľa v súvislosti s podnetom/oznámením a inšpektorát práce je oprávnený pozastaviť účinnosť negatívneho pracovnoprávneho úkonu. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu môže trvať až 14 dní a tým, že ak sa obrátite na súd s návrhom na predbežné opatrenie, pozastavenie účinnosti bude trvať až do právoplatného rozhodnutia súdu o takomto návrhu.
 
Vás status chráneného oznamovateľa zaniká:
  • doručením Vášho písomného  oznámenia o vzdaní sa ochrany inšpektorátu práce
  • skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu
  • skončením trestného konania alebo konania o správnom delikte, ochrana nezaniká, ak sa trestné konanie skončí postúpením veci inému orgánu
  • odsúdením Vás ako oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia alebo za trestný čin čin krivej výpovede a krivej prísahy s podaním oznámenia
  • ak sa preukáže, že ste oznámenie neurobili v dobrej viere.
 

Odmena oznamovateľa

Na poskytnutie odmeny nie je právny nárok, t. j. o jej udelení rozhoduje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe žiadosti oznamovateľa v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa preukázalo spáchanie správneho deliktu, ak predmetom oznámenia bol správny delikt alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol páchateľ uznaný vinným, ak predmetom oznámenia bol trestný čin.
 
Ministerstvo rozhoduje o udelení odmeny v lehote šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Výšku odmeny stanoví s ohľadom na mieru účasti oznamovateľa na objasnení závažnej protispoločenskej činnosti, zistení alebo usvedčení jej páchateľa a rozsah uchráneného alebo vráteného majetku, ak ho možno vyčísliť. Výška odmeny môže byť udelená až do výšky päťdesiatnásobku minimálnej mzdy.