Oznamovanie<br/>protispoločenskej činnosti
Oznamovanie
protispoločenskej činnosti

Praktické informácie o postupe a spôsobe podania oznámenia/podnetu a rovnako si Vás aj dovoľujeme informovať o potenciálnych následkoch podávania nepravdivých oznámení/podaní.

Kam a ako nahlasovať

Pokiaľ máte podozrenie alebo vedomosť o nekalom, nehospodárnom alebo neetickom konaní spĺňajúcom znaky závažnej protispoločenskej činnosti, môžete ho nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:
 
POŠTOU
priamo na adresu sídla spoločnosti
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,
Mlynské Nivy 45,
821 09 Bratislava
na obálku uveďte:  NEOTVÁRAŤ – 307/2014 Z. z.
 
Označenie obálky nápisom neotvárať zabezpečí ochranu Vašich osobných údajov pri registrovaní doručenej pošty do sídla NDS (samozrejme za predpokladu, že predmetný podnet/oznámenie vykonávate neanonymne, t. j. s uvedením Vašich osobných údajov).
 
 
ELEKTRONICKY
zaslaním e-mailovej správy na adresu
spoluprotikorupcii@ndsas.sk
 
vyplnením formulára na stránke NDS
FORMULÁR
 
 
Každé Vaše ohlásenie môžete urobiť anonymne (bez uvedenia osobných a kontaktných údajov) alebo neanonymne  - s uvedením Vášho mena, priezviska a adresy trvalého pobytu, prípadne aj s uvedením e-mailovej adresy. Ak si želáte byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu/oznámenia, uveďte prosím osobné a kontaktné údaje. V zmysle § 11 zákona budete oboznámený o výsledku prešetrenia do desiatich dní od dňa jeho preverenia.
 
Dovoľujeme si Vás rovnako upozorniť, že NDS sa bude zaoberať iba podnetmi/oznámeniami spĺňajúcimi znaky závažnej protispoločenskej činnosti podľa zákona a taktiež len tými, ktoré možno hodnoverne prešetriť – t.j. obsahujúcimi aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie spomínaných činov.
 
NDS nebude preverovať podnety, hlásenia, oznámenia nespĺňajúce znaky závažnej protispoločenskej činnosti a tiež tie, ktoré patria do priamej kompetencie príslušných orgánov ako sú orgány činné v trestnom konaní – polícia a prokuratúra alebo ich prešetrenie sa riadi ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako napr. zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a iné.
 
 

Upozornenie

V súvislosti s oznámením podnetu alebo podaní oznámenia je nevyhnuté si uvedomiť, že v prípade, ak ako oznamovateľ lživo obviníte niekoho z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, môžete byť obvinený z trestného činu krivého obvinenie v zmysle Trestného zákona.
 
Ak ako oznamovateľ v pozícii svedka uvediete nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo ak takú okolnosť zamlčíte v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred súdom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou, môžete byť obvinený z trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy v zmysle Trestného zákona.
 
V prípade, ak sa preukáže, že ste spáchali vyššie uvedené trestné činy a budete odsúdený, zaniká Vám automaticky zo zákona ochrana a teda status chráneného oznamovateľa.
 
Preto si Vás dovolíme upozorniť na potrebu zváženia Vášho oznámenia, či skutočne disponujete informáciami, ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo inej ako závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa, či skutočne svojím podaním predchádzate neetickému konaniu, prípadne k jeho odhaleniu alebo pomáhate odhaliť nehospodárne konanie.
 
V opačnom prípade samotné konanie môže byť nasmerované voči Vašej osobe, nakoľko za účelom ochrany osobnosti existuje viacero právnych inštitútov, ktorými je možné sa chrániť proti neopodstatneným, neoprávnený podaniam privodzujúcimi konania voči označenej osobe.