Všeobecné informácie

Informácie o zámere a účele prijatia zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“) a o jeho základnej podstate, ktorá je predmetom právnej úpravy.

Informácie v zmysle Trestného zákona

Stručný prehľad protiprávnych konaní upravených v Trestnom zákone a riešených prostredníctvom zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Praktické informácie o postupe a spôsobe podania oznámenia/podnetu a rovnako si Vás aj dovoľujeme informovať o potenciálnych následkoch podávania nepravdivých oznámení/podaní.

Ochrana a odmena oznamovateľa

V tejto sekcii získate stručné informácie týkajúce sa ochrany Vašej osoby a o zákonnej možnosti získania odmeny.

Legislatíva

Korupcia a iné závažné protispoločenské správanie je definované a riešené vo viacerých právnych predpisoch.

Formulár oznámenia

V prípade, že poskytnete informácie alebo dôkazy, spoločne môžeme v rámci spoločnosti bojovať proti korupčným druhom konania a iným konaniam majúcim negatívny dopad na spoločnosť.