SPOLOČNOSŤ

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Na valnom zhromaždení majú právo zúčastniť sa všetci akcionári alebo ich splnomocnenci, ako aj iné osoby, všetko v súlade so súvisiacimi ustanoveniami stanov spoločnosti. Koná sa najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo.

Činnosti valného zhromaždenia

 • zmena stanov spoločnosti
 • rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa ustanovenia § 210 zákona a vydanie dlhopisov
 • voľba a odvolanie členov predstavenstva, vrátane určenia predsedu predstavenstva, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa, určenie podpredsedu predstavenstva a potvrdenia alebo odvolania kooptovaného člena predstavenstva
 • voľba a odvolanie členov dozornej rady
 • schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení výšky a spôsobu vyplatenia tantiém a dividend
 • schvaľovanie auditora
 • schvaľovanie výročnej správy
 • rozhodovanie o použití rezervného a iných fondov spoločnosti
 • schvaľovanie predaja nehnuteľného majetku nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty
 • schvaľovanie kúpy nehnuteľného majetku mimo predmetu podnikania nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty
 • rozhodovanie o uzatvorení záložnej zmluvy na majetok spoločnosti nad 5 mil. Sk účtovnej hodnoty
 • schvaľovanie úkonov predstavenstva spoločnosti
 • rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou a rozhodnutie o vymenovaní likvidátora
 • ostatné činnosti vyplývajúce zo Stanov Národnej diaľničnej spoločnosti