Nájom objektu služieb na ľavostrannom diaľničnom odpočívadle Batizovce

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž

 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb

na ľavostrannom diaľničnom odpočívadle

 

Batizovce

na  úseku diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce
v km 317,9 vľavo v smere staničenia za účelom prevádzky stravovacieho zariadenia a verejného hygienického zariadenia.

 

Súťažné podklady si uchádzači môžu prevziať na tejto stránke nižšie. 

 

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Petra Kotuľová tel.: 02/583 11 787

Ing. Marek Urbánek tel.: 02/583 11 148

v pracovných dňoch od 08.30 do 11.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.

 

Účastníci doručia súťažný návrh poštovou prepravou ako doporučenú zásielku v zapečatenej obálke do sídla vyhlasovateľa Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava s označením:

 

 „Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb na ľavostrannom diaľničnom odpočívadle Batizovce - neotvárať“

 

do 27.06.2022  11:00 hod.  

 

Výsledky verejnej súťaže budú uchádzačom oznámené do 27.07.2022.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo súťaž zrušiť.