Obchodná verejná súťaž

Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejšiu ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy prebytočného majetku NDS, ktorý pozostáva z predmetu kúpy:

PODMIENKY

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B, IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)

 

vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

 

Obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejšiu ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy prebytočného majetku NDS, ktorý pozostáva z predmetu kúpy:

 

skladové zásoby - príloha č. 1, predávajú sa ako celok

 

 

Účastníci doručia súťažnú ponuku do sídla vyhlasovateľa Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

osobne, cez podateľňu vyhlasovateľa alebo poštou ako doporučenú zásielku v zapečatenej obálke s označením

 

Obchodná verejná súťaž – na uzavretie kúpnej zmluvy prebytočného majetku NDS, a.s. - neotvárať“.

 

Termín predloženia súťažnej ponuky je dňa 12.11.2020 do 9:00 hod.

 

Súčasťou súťažného návrhu musí byť Vyhlásenie účastníka súťaže, že súhlasí s celým obsahom súťažných podmienok a Vyhlásenie účastníka súťaže o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov a informácií uvedených v súťažných návrhoch.

 

Výsledky verejnej súťaže budú uchádzačom oznámené do dňa 18.11.2020.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky, súťaž vyhlásiť opätovne alebo súťaž zrušiť.

 

 

KONTAKT

V pracovných dňoch od 08:00 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Mgr. Zuzana Oršuláková 
telefón: 02/58 311 614 

Informácia pre dotknuté fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Informovanie dotknutých osôb“ je sprístupnené na našej webovej stránke https://ndsas.sk/pravne-informacie/ochrana-osobnych-udajov