Objekt služieb na odpočívadle Východná P

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Východná na úseku diaľnice D1 Hybe - Važec v km 297,400 za účelom prevádzky stravovacieho zariadenia a verejného hygienického zariadenia.

Podmienky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B,
IČO 35 919 001, so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ“)
vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov:

 

Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb
na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Východná
na úseku diaľnice D1 Hybe - Važec v km 297,400
za účelom prevádzky stravovacieho zariadenia a verejného hygienického zariadenia.

 

Súťažné podklady si uchádzači môžu stiahnuť priamo na tejto stránke.

 

Obchodná verejná súťaž prebieha v termíne do 08.02.2018 - 12:00 hod.

 

Súťažné návrhy musia byť doručené poštou ako doporučená zásielka v zapečatenej obálke na adresu: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Obálku je potrebné označiť: Obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme objektu služieb na pravostrannom diaľničnom odpočívadle Východná - neotvárať

 

Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú uchádzačom oznámené do 20.02.2018.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo súťaž zrušiť.

 

 

Kontakt

V pracovných dňoch od 08:30 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

JUDr. Kristína Matejovičová 
telefón: +421 2 583 11 152 

Ing. Marek Urbánek 
telefón: +421 2 583 11 148