Rýchlonabíjacie stanice

Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti vybraných diaľničných odpočívadiel za účelom výstavby a prevádzky siete rýchlonabíjacích stojanov s elektrickou energiou pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom. Súťaž prebieha v termíne do 05.05.2017.

Podmienky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B,
vyhlasuje v súlade s § 281 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov:

 

Obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme časti vybraných diaľničných odpočívadiel
za účelom výstavby a prevádzky siete rýchlonabíjacích stojanov s elektrickou energiou
pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom.

 

Súťažné podklady si uchádzači môžu stiahnuť priamo na tejto stránke.

 

Obchodná verejná súťaž prebieha v termíne do 05.05.2017 - 09:00 hod.

 

Súťažné návrhy musia byť doručené poštou ako doporučená zásielka v zapečatenej obálke na adresu: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Obálku je potrebné označiť: Obchodná verejná súťaž - výstavba a prevádzka elektrostaníc - neotvárať

 

Otváranie obálok so súťažnými návrhmi účastníkov súťaže sa uskutoční dňa 05.05.2017 09:15 hod.

 

Výsledky obchodnej verejnej súťaže budú uchádzačom oznámené do 12.05.2017.

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy alebo súťaž zrušiť.

 

 

Kontakt

V pracovných dňoch od 08:30 do 11:00 hod. a od 12:00 do 14:00 hod.

 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Ing. Juraj Kovalinka 
telefón: +421 2 583 11 760
 
Mgr. Petra Kotuľová 
telefón: +421 2 583 11 320 

Ing. Peter Halaška
telefón: +421 2 583 11 580