Predaj drevnej hmoty

Ponukové konanie na odpredaj vyradeného majetku v termíne do 17.10.2017.

Podmienky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3518/B,

 

ponúka na odpredaj:

 

drevnú hmotu v predpokladanom objeme 320 ton

 

Cena drevnej hmoty bola stanovená na 5 Eur bez DPH za 1 tonu.

 

Drevná hmota je z výrubu stromov mimo lesných plôch v rámci stavby D1 Prešov západ - Prešov juh.
Kontakt na osobu, s ktorou je možné po dohodnutí si termínu vykonať obhliadku:
Miloš Kollár – telefonický kontakt 0911 778 138.

 

Drevná hmota sa odpredáva právnickej, alebo fyzickej osobe za najvyššiu ponúknutú cenu za 1 tonu. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva. Kupujúci uhradí zálohovú faktúru podľa odhadovaného množstva vyťaženej drevnej hmoty. V prípade, že odber drevnej hmoty prekročí kalendárny rok, na konci roka sa uskutoční zúčtovanie podkladov, za predchádzajúci kalendárny rok, podľa skutočne odobratých množstiev. Po kompletnom odobratí drevnej hmoty sa vystaví vyúčtovacia faktúra. Zúčtovacími podkladmi  pre tento účel budú vážne lístky potvrdené oboma zmluvnými stranami.  

 

Ponukové konanie prebieha v termíne do 17.10.2017 - 10:00 hod.

 

V tomto termíne prijímame e-mailové alebo písomné ponuky, ktoré musia obsahovať: 

čoho sa vaša ponuka týka: drevná hmota Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh,
obchodný názov resp. meno záujemcu,
IČO, DIČ resp. dátum narodenia FO,
adresu sídla (prípadne korešpondenčnú adresu, ak je iná ako adresa sídla),
bankové spojenie v tvare IBAN a SWIFT,
telefonický a e-mailový kontakt,
ponukovú cenu za 1 tonu drevnej hmoty,
vlastnoručný podpis záujemcu resp. podpis splnomocnenej osoby a odtlačok pečiatky (v prípade písomnej ponuky).

 

Ponuky možno doručiť e-mailom, poštou alebo osobne, najneskôr však do termínu uzávierky, na adresu:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Obálku je potrebné označiť: Predaj drevnej hmoty - NEOTVÁRAŤ !

 

e-mailový kontakt: zuzana.orsulakova@ndsas.sk

 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti dňa 17.10.2017.
O výsledku budú víťazní záujemcovia informovaní do 2 pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk.

 

Ponuka na odpredaj nie je Obchodná verejná súťaž podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

 

 

Kontakt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava

 

Oddelenie nákupu a predaja
Mgr. Zuzana Oršuláková
telefón: +421 2 583 11 614
mobil: +421 911 505 139
e-mail: obchod@ndsas.sk
e-mail: zuzana.orsulakova@ndsas.sk