Formulár oznámenia

V prípade, že poskytnete informácie alebo dôkazy, spoločne môžeme v rámci spoločnosti bojovať proti korupčným druhom konania a iným konaniam majúcim negatívny dopad na spoločnosť.

V prípade, že disponujete dôkazmi alebo máte vedomosť o správaní alebo konaní spĺňajúcom znaky závažnej protispoločenskej činnosti (ako sú napr. trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestné činy machinácie pri verejnom obstarávaní, trestné činy korupcie, vybrané druhy správnych deliktov, za ktorý sa ukladá pokuta s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur, prípadne priestupky alebo iné konania negatívne pôsobiace na spoločnosť).