Fakty o údržbe v tuneloch

Národná diaľničná spoločnosť má v správe viacero jedno a dvojrúrových diaľničných tunelov, ktoré sa nachádzajú v intraviláne a aj extraviláne obce. Dostávame od vás časté otázky, prečo neriešime odstávky tunelov postupne, čiže najprv uzavrieť jednu rúru, kde sa vykoná údržba a v druhej pôjde premávka a po dokončení údržby sa jednoducho tento postup vymení. Znie to veľmi logicky a jednoducho, ale vysvetlíme vám, prečo sa údržba u nás z viacerých pragmatických dôvodov v jednosmerných dvojrúrových tuneloch vykonáva uzatvorením celého tunela.

Prepojené technológie

Technologické objekty ako napríklad vetranie, osvetlenie, napájanie tunela, dopravné značenie alebo ďalšie technologické časti nie sú projektované pre každú tunelovú rúru samostatne. Tieto zariadenia sú navzájom prepojené a riadené jedným centrálnym mozgom tunela. V prípade realizovania dvojrúrových tunelov s možnosťou obojsmernej premávky v každej rúre by dochádzalo k  zvýšeniu nákladov na dodávku technologických zariadení, a to nielen pri výstavbe tunela, ale aj pri pravidelnej údržbe.

 

Bezpečnosť  pracovníkov

V čase, kedy by v jednej tunelovej rúre bola spustená premávka, v druhej rúre by sa vykonávala aj nestavebná údržba spojená s čistením tunela, počas ktorej je zvýšený pohyb vozidiel a pracovníkov. Na ostenie tunela sú striekané čistiace prostriedky, ktoré sú následne zmývané vodou. Počas týchto procesov je vozovka klzká a v mieste vykonávania prác je znížená viditeľnosť. Často je potrebné mať otvorené poklopy šácht na čistenie drenážneho odvodnenia tunela, ktoré sú síce označené, ale tvoria prekážku, pri ktorej hrozí pád do otvoreného kanála alebo potknutie. Niektoré zariadenia z dôvodu zachovania bezpečnosti a aby nedošlo k ich poškodeniu alebo ohrozeniu servisných pracovníkov musia byť úplne vypnuté a tým pádom sa stávajú „nefunkčné“. Preto je možné vykonávať tieto servisné práce iba v čase uzatvoreného tunela.

 

Riziko nehôd

V prípade, že by sme v jednej rúre mali obojsmernú premávku, je s takýmto režimom spojené bezpečnostné riziko z dôvodu vyššej pravdepodobnosti dopravnej nehody. Ak by vznikla mimoriadna udalosť v tuneli, ako napríklad požiar, uzatvárajú sa obe tunelové rúry, kde nezasiahnutá tunelová rúra tvorí únikovú cestu na bezpečnú evakuáciu osôb a taktiež slúži ako zásahová cesta pre záchranné zložky. Takto by unikajúce osoby vošli do tunelovej rúry, kde prebiehajú servisné práce, ktoré by zhoršili bezpečné evakuovanie unikajúcich osôb, hrozilo by ich zranenie a taktiež by bol zhoršený prístup pre záchranné zložky na miesto udalosti. Navyše, ako bolo spomenuté vyššie, vypnuté zariadenia by v čase mimoriadnej udalosti neboli funkčné a nebola by zabezpečená ochrana unikajúcich osôb alebo zasahujúcich zložiek pri zdolávaní tejto mimoriadnej udalosti.

 

Časové zdržanie

Pri presmerovaní dopravy do jednej tunelovej rúry je nutné rozložiť prenosné dopravné značenie, čo si vyžaduje uzatvorenie obidvoch tunelových rúr. Následne je možné presmerovať dopravu iba do jednej rúry s obojsmernou premávkou. Tento proces by sa vykonával pri každej zmene režimu premávky v tuneli. Rozloženie a opätovný zber prenosného dopravného značenia prináša časové zdržanie, zvýšené náklady spojené s týmito prácami a je ohrozená aj bezpečnosť pracovníkov, ktorí tieto práce vykonávajú.

 

Dôvodom rozmiestnenia dopravného značenia je fakt, že vodiči často nerešpektujú premenné dopravné značenie, ktoré je nainštalované na križovatkách pred vjazdom na úsek s tunelom alebo pred samotnými tunelmi. Veľakrát jazdia na červenú, ignorujú zákazové značky, jazdia „po pamäti“ a nesledujú smerovanie dopravy na obchádzkové trasy.

 

Tunel sa snažíme uzatvárať v časoch najnižšej intenzity

Národná diaľničná spoločnosť pravidelne vyhodnocuje intenzity premávky, na základe čoho sa jej pracovníci v spolupráci s príslušnými orgánmi, ako polícia, ministerstvo dopravy, obce a pododobne snažia, aby všetky plánované uzávery tunelov boli vykonávané najmä v čase najnižšej intenzity. To znamená v noci alebo počas víkendov a tak, aby neboli ovplyvnené iné vykonávané udalosti na obchádzkových trasách. Snažíme sa, aby sa čo najviac činností vykonávalo počas víkendov a v noci. Z dôvodu technologických postupov a s dôrazom na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov vykonávajúcich práce v tuneli, to však nie je vždy možné. Robíme všetko pre to, aby sa údržbové práce ukončili čo najskôr.

 

Ale prečo je iná údržba v západnej Európe?

Pretože záleží od rozhodnutia krajiny, či bude financovať údržbu tunela so zvýšenými nákladmi na technologické vybavenie tunela. To znamená, že niektoré technológie v našom jednosmernom dvojrúrovom tuneli by sme museli inštalovať „dvakrát“. Platí to nielen pri vybavení tunela v etape výstavby, ale aj pri pravidelnej údržbe a prípadnej kompletnej obnove technológii s ohľadom na životnosť jednotlivých technologických celkov. Taktiež je to podmienené aj dĺžkou obchádzkových trás pri uzatvorenom tuneli. V prípade Slovenska sú obchádzkové trasy len pár kilometrov, preto je z ekonomického hľadiska nerentabilné, riešiť to spôsobom obojsmernej premávky v tuneloch. A to z dôvodu nielen vstupných nákladov, ale aj omnoho vyšších mesačných nákladov na prevádzku tunela.