Za Banskou Bystricou začíname vytyčovať stavenisko

Národná diaľničná spoločnosť odštartovala výstavbu trojkilometrového úseku rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča, I. etapa. Na prvotných prácach sa bude podieľať zhruba stovka pracovníkov.

Pred výstavbou  je potrebné zamerať inžinierske siete, zriadiť prístupy a lokálne vstupy na stavenisko. Nasledovať bude archeologický a pyrotechnický prieskum, odhumusovanie, preložky vodovodov, plynovodov a vedení elektrického napätia.

Výstavba bude náročná na organizáciu dopravy, pretože v trase aktuálnej cesty prvej triedy I/66 sa bude stavať ďalší úsek R1 a cesta I/66 sa preloží a doprava bude pokračovať v novej trase. Preložka cesty I/66 a jej úspešné sprevádzkovanie je zároveň prvým míľnikom stavby. Existujúca cesta I/66 v súčasnosti prestáva vyhovovať kapacitným nárokom dopravy a stavebno-technický stav zaostáva za požiadavkami na bezproblémovú prevádzku. Takisto mostné objekty na I/66 sú v zlom technickom stave a na konci svojej životnosti. V rámci budovania rýchlostnej cesty sa nevyhovujúci stav vyrieši. 

Stavba R1 zahŕňa 12 mostov, mimoúrovňovú križovatku Šalková, 6 zárubných a oporných múrov a v rámci výstavby sa premiestni takmer 880-tisíc kubíkov materiálu na zrealizovanie násypov. Stavba v hodnote 87 miliónov eur bude financovaná zo štátneho rozpočtu.