Všeobecné informácie o oznamovaní protispoločenskej činnosti

Informácie o zámere a účele prijatia zákona 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o jeho základnej podstate, ktorá je predmetom právnej úpravy.

ZÁKON


Zákon č.  307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) bol schválený dňa 16. októbra 2015 a nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2015.

Predmetný zákon bol vypracovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády č. 137 z 20. marca 2013 k návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých Pracovnou skupinou OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú republiku v rámci Fázy 3 hodnotení a vychádza aj z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2012 - 2016.

Návrh zákona bol koncipovaný v súlade s medzinárodnými dokumentmi Rady Európy a OSN a taktiež bol konzultovaný aj so zástupcami mimovládnej organizácie Transparency international Slovensko.

Prvotným cieľom zákona je, okrem iných nástrojov používaných v našej spoločnosti, prispieť k zúženiu priestoru pre korupciu a zvýšiť tak efektívnosť nakladania s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv, štátnych dotácií, ako aj v rámci poskytovania zdrojov z fondov Európskej únie a oblasti verejného obstarávania.

Rovnako zásadným cieľom zákona je predchádzať a odhaľovať inú ako vyššie uvedenú protiprávnu, resp. protispoločenskú činnosť s čím súvisí získanie informácií od osôb, ktoré nadobudli tieto informácie pri výkone svojho zamestnania, povolania, postavenie alebo funkcie a poskytnúť im ochranu z dôvodu potenciálneho ohrozenia ich ekonomickej stability.

Sekundárnym efektom zákona je motivovať osoby k nahláseniu podozrivých typov správania sa, ktoré vedú, resp. by mohli viesť k odhaleniu protiprávneho konania.

Predmetom úpravy zákona je úprava podmienok poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“) a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Tento zákon upravuje tiež povinnosti štátu v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti a protikorupčného vzdelávania a výchovy.

V zmysle prechodných ustanovení zákona je stanovená povinnosť pre konkrétne subjekty implementovať systém vybavovania podnetov/oznámení v období šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona do interných podmienok a preto si Vám dovoľujeme poskytnúť bližšie informácie týkajúce sa spôsobov ohlasovania podnetov/oznámení a postupu ich vybavovania v rámci podmienok Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., ktorá má záujem aj touto formou prispieť k efektívnemu nakladaniu s verejnými finančnými prostriedkami a zabrániť tak akýmkoľvek formám korupčného správania sa.

 

KTO MÔŽE PODAŤ PODNET


Fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi.

 

ČO MÔŽE BYŤ PREDMETOM
PODANIA PODNETU/OZNÁMENIA


Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie  ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Podnetom sa rozumie oznámenie vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.

 

Závažnou protispoločenskou činnosťou
sa rozumie protiprávne konanie, ktoré je:
 

niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev   podľa § 261 až 263  Trestného zákona, trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní  a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov verejných činiteľov  podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie  podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,

trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 eur.

 

Inou protispoločenskou činnosťou
sa rozumie:
 

konanie, ktoré je priestupkom,

konanie, ktoré je iným správnym deliktom,

konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť. Takýmto konaním sa rozumie konanie, ktoré je vnímané spoločnosťou negatívne  a môže spravidla tvoriť základ kriminality, napríklad nadmerné požívanie alkoholických nápojov, žobranie, agresívne správanie na verejnosti, prostitúcia, rôzne druhy patologickej závislosti (drogy, hracie automaty, internet).

 

LEGISLATÍVA


Korupcia a iné závažné protispoločenské správanie je definované a riešené vo viacerých právnych predpisoch.

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (14.79 MB)
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (50.69 MB)
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (73.67 MB)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (43.2 MB)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (54.18 MB)
Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (3.95 MB)
Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii (32.71 MB)
Dohovor OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (4.33 MB)
Trestnoprávny dohovor Rady Európy o korupcii (9.12 MB)
Dodatkový protokol k Trestnoprávnemu dohovoru o korupcii (2.83 MB)
Občianskoprávny dohovor Rady Európy o korupcii (4.25 MB)
Dohovor o boji proti korupcii týkajúcej sa činiteľov Európskych spoločenstiev alebo činiteľov členských štátov Európskej únie (243.12 kB)
Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti (10.77 MB)
Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (15.61 MB)
Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (3.91 MB)