D1 BRATISLAVA – TRIBLAVINA, ROZŠÍRENIE

Trasa rozšírenej D1 Bratislava – Triblavina začína pred bratislavskou mimoúrovňovou križovatkou Vajnory. Dôležitou súčasťou stavby je vybudovanie križovatky diaľnic D1 a D4, ktorá výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie v Bratislave. Rozširovanie úseku končí v diaľničnej križovatke Triblavina.

CONSTRUCTION DATA

Construction length: 3638 m

Financing: štátny rozpočet

Contractor: Budimex S.A.

68b32fd1c1d7d27ccd5d736096e283f3912a30f1

D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 110 850 897,65 EUR

SITUÁCIA STAVBY

Mapa-D1D4  
 

POPIS STAVBY

Rekonštrukcia D1 začína v križovatke Vajnory v km 13,6. Súčasťou rekonštruovaného úseku v dĺžke 3,6 km bude rozšírenie a rekonštrukcia vozovky diaľnice ako aj zdvih nivelety, doplnenie križovatkových kolektorov, dostavba vetiev mimoúrovňovej križovatky Ivanka sever (D1/D4), výstavba 18 mostov na diaľnici, vetvách križovatky a súvisiacich komunikáciách ako aj  doplnenie informačného systému, oplotenia a ďalších súvisiacich objektov. V rámci stavby bude vymenená vozovka D1 v križovatke Triblavina a skompletizovaný informačný systém diaľnice na úseku Vajnory-Triblavina.