Zamestnanecké benefity

Vytvárame príjemné pracovné prostredie, aby bola spokojnosť na oboch stranách. Ponúkame veľa možností sebarealizácie, nudiť sa nebudete.

NDS_web_benefity
 

PRÍSPEVOK NA III. PILIER DDS – MYSLÍME NA VAŠU BUDÚCNOSŤ


Doplnkové dôchodkové sporenie
zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške:

→ pre zamestnanca, ktorý je účastníkom do 40 rokov veku – 19,00 € mesačne
 

→ pre zamestnanca, ktorý je účastníkom nad 40 rokov veku – 26,00 € mesačne

 

Prispejeme až 300 EUR ročne


MYSLÍME SOCIÁLNE, V ZÁSADNÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIACH PODÁVAME POMOCNÚ RUKU


Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi sociálnu výpomoc a príspevky pri:

→ pri narodení dieťaťa vo výške 250 € po predložení rodného listu alebo iného vierohodného dokladu o narodení dieťaťa,


→ dlhodobej pracovnej neschopnosti v trvaní najmenej tri mesiace nepretržite vo výške 250 €,


→ ťažkej životnej a sociálnej situácii (napr. ťažká choroba, živelná pohroma) vo výške 500 €,


→ úmrtí najbližšieho člena rodiny (manžel, manželka, nezaopatrené dieťa) maximálne do výšky 700 €,


→ úmrtí zamestnanca najbližším pozostalým vo výške:

• manželovi alebo manželke 700 €,
• každému nezaopatrenému dieťaťu 350 €,

 

AK ZOSTANETE PN, FINANČNE VÁS PODPORÍME


Náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ vo výške 65% denného vymeriavacieho základu za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia, najviac však 10 dní od začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

POSKYTNEME VÁM PRÁVNU POMOC, PRETOŽE ŽIVOT PRINÁŠA AJ NEČAKANÉ SITUÁCIE


Právna pomoc – v prípade, že zamestnanec bude zažalovaný iným subjektom, a to za konanie, ktoré je výkonom jeho práce v zmysle pracovnej zmluvy, zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou môže rozhodnúť o poskytnutí právnej pomoci.

 

NDS_web_benefity_vzdelávanie
 

 

U NÁS MÔŽETE RÁSŤ. ORGANIZUJEME RÔZNE KURZY A ŠKOLENIA


Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
zamestnávateľ zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie a rozvoj všetkých zamestnancov NDS prostredníctvom účasti na rôznych kurzoch, seminároch, konferenciách, workshopoch a online vzdelávaní.

 

NDS_web_benefity_vzdelávanie_image
 

 

AK HOVORÍME O FLEXIBILITE, NIE JE TO IBA SLOVO, ALE ZNAK NAŠEJ FIREMNEJ KULTÚRY


Ustanovený pracovný čas (pružný alebo pevný) zamestnanca je 37 a ½ hodiny týždenne. V trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke je pracovný čas zamestnanca 35 hodín týždenne

 

→ Pružný pracovný čas - uplatňuje sa formou pružného MESAČNÉHO pracovného obdobia, kedy si zamestnanec sám volí začiatok a koniec pracovných zmien, s dodržaním denného základného pracovného času a je povinný odpracovať fond pracovného času v kalendárnom mesiaci.

 

Voliteľný pracovný čas

6:30 - 9:00
Základný pracovný čas

9:00 - 14:30
 

Piatok pracovný čas

9:00 - 14:00
Voliteľný pracovný čas

14:30 - 18:30

3 DNI V MESIACI MÁTE MOŽNOSŤ PRACOVAŤ FORMOU HOME-OFFICE