Prehľad protiprávnych konaní

Stručný prehľad protiprávnych konaní upravených v Trestnom zákone a riešených prostredníctvom zákona 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

POŠKODZOVANIE FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA


Poškodzovaním finančných záujmov Európskeho spoločenstva (§ 261 - 263 Trestného zákona)
sa rozumie použitie alebo predloženie falšovaného, nesprávneho alebo neúplného výkazu alebo dokladu, alebo neposkytnutie povinných údajov, alebo použitie prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu.

Za trestné sa považuje aj konanie, ktoré umožňuje spôsobenie sprenevery prostriedkov z rozpočtov Európskych spoločenstiev, ako aj protiprávne zadržanie prostriedkov z takého rozpočtu, čím sa má na mysli predovšetkým neposkytnutie týchto prostriedkov na ten účel, na ktorý boli Európskymi spoločenstvami vyčlenené.

PRÍKLAD: osoba zodpovedná za spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku úmyselne pozdrží zaslanie žiadosti, čím dôjde k neposkytnutie finančných prostriedkov z požadovaného rozpočtu

 

MACHINÁCIE PRI VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ A VEREJNEJ DRAŽBE


Machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 - 268 Trestného zákona)
sa dopustí ten kto v súvislosti s verejným obstarávaním alebo verejnou dražbou v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech koná v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní alebo verejnej dražbe alebo dojedná niektorému súťažiteľovi alebo účastníkovi verejnej dražby prednosť alebo výhodnejšie podmienky na úkor iných súťažiteľov alebo účastníkov verejnej dražby.

Všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnom obstarávaní je zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným právnym predpisom o verejnej dražbe je zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prednosť je zvýhodnenie pri konečnom posudzovaní výsledkov verejného obstarania alebo verejnej dražby - napr. priznanie prednosti tomu súťažiteľovi, ktorý podmienky verejného obstarania nesplnil alebo ich splnil s horším výsledkom pred tým súťažiteľom, ktorý ich splnil, resp. ich splnil lepšie.

Porušenie podmienok verejného obstarávania môže spočívať v rôznych konaniach - napríklad v priznaní účasti vo verejnom obstarávaní tomu, kto návrh do súťaže podal po lehote alebo nesplnil iné vyhlásené podmienky na prijatie návrhu, v ocenení (resp. v priznaní prvenstva) toho, kto nepodal najvhodnejší návrh alebo vyhlásené podmienky verejného obstarávania nesplnil, či dokonca ani návrh do verejného obstarávania nepodal.

PRÍKLAD: člen komisie pre verejné obstarávanie oznámi termín verejnej súťaže alebo verejnej dražby niektorému účastníkovi, a to skôr než je termín obstarávania verejne vyhlásený.

 

TRESTNÉ ČINY VEREJNÝCH ČINITEĽOV


Zneužívanie právomocí verejného činiteľa (§ 326 Trestného zákona)
je definované ako konanie verejného činiteľa, ktorý v úmysle inému spôsobiť škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech:
vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
prekročí svoju právomoc,
nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu.

Verejným činiteľom sa na účely tohto zákona rozumie prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Európskeho parlamentu, člen vlády, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, sudca, prokurátor alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci, príslušník ozbrojených síl, osoba v služobnom pomere, starosta, predseda vyššieho územného celku, poslanec orgánu územnej samosprávy, štátny zamestnanec alebo zamestnanec orgánu štátnej správy, územnej samosprávy alebo iného štátneho orgánu, osoba, ktorá vykonáva pôsobnosť v rámci právnickej osoby, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy, notár, súdny exekútor, člen lesnej stráže, vodnej stráže, rybárskej stráže, poľovníckej stráže, stráže prírody alebo osoba, ktorá má oprávnenie člena stráže prírody, ak sa podieľa na plnení úloh spoločnosti a štátu a používa pritom právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za plnenie týchto úloh zverená. Pre trestnú zodpovednosť a ochranu verejného činiteľa sa podľa jednotlivých ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby trestný čin bol spáchaný v súvislosti s jeho právomocou a zodpovednosťou. Verejným činiteľom je aj sudca alebo úradník medzinárodného súdneho orgánu uznaného Slovenskou republikou alebo funkcionár alebo iný zodpovedný pracovník orgánu činného v trestnom konaní iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ak na území Slovenskej republiky vykonáva úkony trestného konania takého štátu alebo orgánu; pre jeho ochranu sa podľa ustanovení tohto zákona vyžaduje, aby úkony trestného konania vykonával v súlade s medzinárodnou zmluvou alebo so súhlasom orgánov Slovenskej republiky.

Neoprávnený prospech znamená každé neoprávnené materiálne alebo nemateriálne zvýhodnenie, na ktoré by osoba nemala právo.

Vykonávanie právomoci spôsobom odporujúcim zákonu znamená porušovať alebo obchádzať zákony alebo právne predpisy vydané na jeho podklade.

O prekročenie právomoci ide, ak sa vykonáva činnosť patriaca do právomoci iného verejného činiteľa alebo orgánu či už nadriadeného, alebo podriadeného, pokiaľ verejný činiteľ nemá právo prevziať vec na vybavenie.

PRÍKLAD: na základe uloženého príkazu štatutárneho orgánu NDS nedôjde k úhrade plnenia uloženého právoplatným rozhodnutím súdu.

 

Marenie úlohy verejným činiteľom (§ 327 Trestného zákona)


znamená, ak verejný činiteľ pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy.

Zmarením úlohy sa rozumie znemožnenie splnenia úlohy v čase, keď mala byť splnená.

Dôležitosť úlohy sa posudzuje podľa konkrétneho významu z hľadiska štátu, podniku alebo organizácie, ktorých sa dotýka splnenie danej úlohy.

PRÍKLAD: štatutárny orgán spoločnosti pozdrží úlohu uloženú uznesením vlády, čím nedôjde k naplneniu uloženej úlohy v termíne stanovenom v uznesení.

 

KORUPČNÉ SPRÁVANIE


Právny poriadok Slovenskej republiky nedefinuje priamo pojem „korupcia“, ale definuje viacero foriem korupčného správania sa a preto je možné definovať korupčné správania ako protispoločenské a protiprávne javy vyskytujúce sa vo verejnom aj súkromnom sektore, pod ktoré Trestný zákon podraďuje trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva, volebnej korupcie a zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Nakoľko je celosvetovou iniciatívou v súčasnosti bojovať s takýmito formami správania sa, vypracovali medzinárodné organizácie dokumenty upravujúce predmetnú problematiku a zaväzujúce členské štáty.

Trestné činy korupcie:

 

Prijímanie úplatku (§ 328 - 331 Trestného zákona)
znamená konanie, keď niekto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Úplatok (§ 131 Trestného zákona) je definovaný ako vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy, na ktoré nie je právny nárok.

Úplatkom môže byť:
hnuteľná vec (napr. auto, peniaze, šperky, iné hodnotné veci)
nehnuteľná vec (napr. byt, nebytový priestor, pozemok)
plnenie majetkovej povahy (napr. rekonštrukcia bytu)
plnenie nemajetkovej povahy (napr. prednostné vydanie napr. vodičského preukazu).

 

Na poskytnutie úplatku nie je právny nárok. Úplatok musí byť prijatý, žiadaný alebo daný iný prísľub alebo sľúbený alebo poskytnutý v súvislosti s niektorým konkrétnym trestným činom, ktorý patrí medzi trestné činy korupcie.

Za poskytnutý úplatok sa očakáva konanie porušujúce povinnosti konajúceho subjektu.

Výška úplatku pre naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu nie je rozhodujúca (úplatkom môže byť aj bonboniéra v prípade, ak sa jej prevzatie očakáva napr. prednostné vybavenie dokladov). Zákon neustanovuje žiadnu hodnotovú hranicu.

Rovnako nie je rozhodujúce, či skutočne došlo k poskytnutiu výhody, teda k porušeniu povinností vyplývajúcich  z výkonu zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, t. j. či skutočne boli doklady prednostne vydané. Na porušenie povinnosti postačuje samotný fakt, že niekto žiada, resp. prijme neoprávnenú výhodu za výkon svojich povinností.

PRÍKLAD: člen komisie pre vyhodnotenie verejného obstarávania si žiada luxusnú dovolenku od jedného zo súťažiteľov, ak jeho ponuku bude hodnotiť ako víťaznú.

 

Podplácanie (§ 332 - 335 Trestného zákona)


znamená sľúbiť, ponúknuť  alebo poskytnúť určité plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy zo strany podplácajúcej osoby, na ktoré by inak podplácaná osoba nemala nárok za to, aby podplácajúcej osobe poskytla určité výhody spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia, t. j. aktívna korupcia, osoba podpláca.

Tu je potrebné, aby ten kto podpláca  svojím konaním sledoval zámer a to, aby podplácajúca osoba konala alebo sa zdržala konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

PRÍKLAD: štatutárny orgán spoločnosti ponúkne rekonštrukciu rodinného domu za to, že jeho spoločnosť bude vybratá v rámci verejného obstarávania

 

Nepriama korupcia (§ 336 Trestného zákona)
znamená prijatie úplatku osobou, ktorá má ďalej svojím vplyvom pôsobiť na iného, aby ten poskytol podplácajúcej osobe určité výhody spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Na trestnosť konajúcej osoby nemá vplyv, že príslušná osoba, ktorej právomoci sa úplatok alebo iná nenáležitá výhoda dotýka, nie je o úplatku informovaná. Rovnako nie je rozhodujúce, či konajúca osoba tak činí v úmysle pôsobiť na príslušnú osobu, aby tá riadne vykonával svoju právomoc.

Rozhodujúci nie je ani výsledok intervencie konajúcej osoby.

PRÍKLAD: člen hodnotiacej komisie si vyžiada finančné prostriedky od štatutárneho orgánu spoločnosti za to, že ovplyvní ostatných členov výberovej komisie a tá vyberie jeho stavebnú spoločnosť v rámci procesu verejného obstarávania

 

Volebnou korupciou (§ 336a Trestného zákona)


je  poskytnutie, ponuka alebo prísľub úplatku voličovi za to, že bude voliť určitým spôsobom, alebo že nebude voliť určitým spôsobom, prípadne, že nebude voliť vôbec, alebo sa nezúčastní na voľbách alebo na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky. Trestné však nie je len dávanie úplatku, ale aj prijímanie úplatku. To znamená, že  trestné je aj konanie voliča, ktorý prijme, žiada, alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal takýmto spôsobom.

Existuje tenká hranica medzi tým, čo je a čo už nie je úplatkom pri volebnej korupcii. Bežné konanie, ktoré je súčasťou volebnej kampane -  napríklad ponuka upomienkových predmetov ako perá či reflexné pásky s logom politickej strany -  nie je volebnou korupciou. Pri volebnej korupcii ide o konanie, ktoré už bezprostredne a priamo ovplyvňuje rozhodnutie voliča. Zvyčajne k nej dochádza vo veľmi krátkom období pred volebným aktom. Zároveň je volebná korupcia adresná, t.j. na rozdiel od volebnej kampane sa  vzťahuje  na konkrétneho  voliča. Volebná korupcia je tiež v priamom rozpore s princípom tajného hlasovania.

 

TRESTNÝ ČIN A SPRÁVNY DELIKT


Trestné činy s hornou hranicou prevyšujúcou 3 roky je potrebné z hľadiska naplnenia znakov skutkovej podstaty posudzovať individuálne a jednotlivo s prihliadnutím na príslušné ustanovenia Trestného zákona a taktiež aj správne delikty, za ktoré je možné uložiť pokutu vo výške najmenej 50 000 EUR.