Vyhoveli sme všetkým požiadavkám Ružomberčanov, práce na úseku Hubová – Ivachnová sa napriek tomu posúvajú

NDS po oboznámení sa s rozkladmi voči rozhodnutiu MŽP musí konštatovať, že vyhovela všetkým oprávneným požiadavkám a pripomienkam verejnosti a tie boli zapracované do záverečného stanoviska posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA). Napriek tomu, sa obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice D1 Hubová - Ivachnová posúva o minimálne dva až tri mesiace.

V posledných dňoch ukončenia zákonnej lehoty na podanie rozkladov voči rozhodnutiu MŽP SR boli podané dva rozklady. Tie podali poslankyňa mestskej časti Hrboltová Anna Šanobová a člen OZ Zdravý domov Daniel Okáľ. NDS sa chcela stretnúť s obyvateľmi mesta Ružomberok, ktorí rozklady podali a vysvetliť im, že ich pripomienky sú zapracované do záverečného stanoviska,  avšak neúspešne.

Uvedené rozklady boli pre NDS prekvapivé, keďže sa všetkým opodstatneným požiadavkám účastníkov konania vznesených v rámci procesu posudzovania vyhovelo, pričom NDS aktívne diskutovala s poslancami a obyvateľmi mesta Ružomberok a vysvetľovala im proces prípravy trasovania diaľnice a aj zmeny, ktoré vyplývajú z odlišného trasovania. 

Aktuálne prebehla v NDS analýza uvedených rozkladov a požiadaviek a NDS sa na výzvu MŽP relevantne vyjadrí. NDS naďalej zastáva názor, že vybraný variant trasy diaľnice je najlepší z hľadiska technického, finančného aj environmentálneho. V súvislosti so Zmenou navrhovaného technického riešenia sa totiž brali do úvahy všetky parametre – vrátane bezpečnosti ľudí, ekológie, environmentálneho hľadiska a navrhované technické riešenie je v súlade s aktuálne platnou legislatívou a predstavuje výrazne pozitívny vplyv pre obyvateľov predovšetkým mestskej časti Hrboltová.

Stavenisková doprava bude absolútne vylúčená z mestskej časti Hrboltová,  západný portál tunela Čebrať bude odsunutý do maximálne možnej vzdialenosti od zastavanej mestskej časti Hrboltová, osadí sa dočasná protihluková stena pri mestskej časti Hrboltová, poľné cesty sa zachovajú pre rekreačné účely a zrealizovaných bude ďalšie množstvo opatrení v prospech obyvateľov Ružomberka.

Do záverečného stanoviska bolo zapracovaných spolu 159 požiadaviek verejnosti a autorizovaných špecialistov na proces EIA, ktoré NDS a Zhotoviteľ budú počas výstavby akceptovať a realizovať. Aj preto považujeme podané rozklady za špekulatívne, pričom tieto rozklady odďaľujú opätovné odštartovanie výstavby na pozastavených častiach diaľnice.

 

Práce sa mohli rozbehnúť

 

NDS predpokladala obnovenie prác na pozastavených častiach diaľnice začiatkom apríla, teda ihneď po správoplatnení záverečného stanoviska MŽP SR. Zhotoviteľ bol pripravený odštartovať práce v týchto miestach dňa 9. apríla 2018. NDS už vo februári vydala Zhotoviteľovi pokyn na mobilizáciu, teda aby zabezpečil personálne a technické kapacity pre odštartovanie výstavby na pozastavených častiach diaľnice.

 

Pozmenená trasa

 

Nové navrhované technické riešenie obchádza aktívne zosuvné územie pomocou predĺženého tunela Čebrať. Samotný tunel sa predĺži o cca 1600 m, pričom celková dĺžka úseku D1 Hubová – Ivachnová sa skráti o približne 300 metrov. Pozmenená trasa z dlhodobého hľadiska prinesie úspory nákladov na prevádzku samotnej diaľnice a pre motoristov nižšie náklady na palivo pre menšie prevýšenie a kratšiu trasu. Keďže tunel bude dlhší, bude to znamenať nižšiu environmentálnu záťaž pre životné prostredie v okolí diaľnice.