Verejné obstarávanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 

Oznámenie Národnej diaľničnej spoločnosti ako verejného obstarávateľa v súvislosti s povinnosťou plne elektronickej komunikácie od 19.10.2018 v nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákaziek v zmysle § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súvislosti s predmetnou povinnosťou Vám oznamujeme, že od vyššie uvedeného termínu bude Národná diaľničná spoločnosť ako verejný obstarávateľ používať na plnú elektronickú komunikáciu systém JOSEPHINE.

Bližšie informácie o systéme sú dostupné na  https://josephine.proebiz.com/sk/
Zároveň Vám oznamujeme, že pri už vyhlásených zákazkách, pri ktorých spadá koniec lehoty na predkladanie ponúk do obdobia po 18.10.2018 a pri už vyhlásených zákazkách, pri ktorých už boli pred 19.10.2018 predložené ponuky a prebiehajú úkony súvisiace s ich vyhodnotením bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle Výkladového stanoviska č. 4/2018 Úradu pre verejné obstarávanie.
Link: https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-vykladovych-stanovisk/prehlad-vykladovych-stanovisk-uradu-zakon-c-3432015-z-z-57a.html