Prešov - severný obchvat, II. etapa

Účelom stavby je prepojiť diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 Kapušany – Giraltovce tak, aby došlo k odľahčeniu dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov a vložením mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Kapušany zabezpečí napojenie R4 na existujúcu cestnú sieť.

CONSTRUCTION DATA

Construction length: 10200 m

Financing: Štátny rozpočet / CEF

Contractor: Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa (EUROVIA SK, EUROVIA CS, SMS, VÁHOSTAV – SK, TuCon)

Situácia stavby

 

Popis stavby

Trasa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ. Následne je vedená po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 na nachádza južný portál tunela „Bikoš“. Severný portál tunela je v km 2,824. Zo severného portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dĺžky 457 m cyklistický chodník, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68. Na konci trasy sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever („Dúbrava“) s cestou I/68. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy, je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 kilometre.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 142 876 816,00 €