Rok 2019 bol v znamení prevencie, vyššej bezpečnosti a kvalitnejších služieb motoristom

Zvyšovanie štandardov a skvalitňovanie služieb motoristom, úsilie o zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zamestnancov NDS a poukázanie na dôsledky nebezpečných situácií a havárií. Toto všetko patrí k významným prioritám NDS, na ktoré sme sa zamerali v uplynulom roku 2019.

Práve z dôvodu zvyšovania bezpečnosti zamestnancov NDS a účastníkov cestnej premávky sme testovali v skúšobnej prevádzke používanie signalizačného systému priamo na signalizačnom prívese, využitie prenosného výstražného CB rádio vysielača akustických upozornení pri krátkodobých obmedzeniach, či používanie nadstavby vozidiel na rozkladanie dopravných kužeľov.

 

 

Pomáhame Vám – nezabite nás

 

V snahe poukázať na dôsledky nebezpečných situácií a havárií na diaľniciach a rýchlostných cestách sme na pravostrannom odpočívadle Zlaté Piesky umiestnili vrak Diaľničnej patroly. Na oplotení sa vyníma označenie s nápisom „POMÁHAME VÁM – NEZABITE NÁS“ za účelom upozornenia na zvýšenie opatrnosti vodičov na cestách.

 

 

Opravy a údržba vozoviek, sanácie zosuvov

 

V roku 2019 sme zrealizovali opravy a údržbu na diaľniciach a rýchlostných cestách v celkovej dĺžke 85,9 km. Na najstaršej prevádzkovanej diaľnici D2 sme vykonali veľkoplošnú opravu cementobetónovej vozovky v dĺžke 450 m a lokálne opravy vozovky v celkovej rozlohe 6 802 m².

 

Bezpečnosť cestnej premávky sme zvýšili aj obnovením protišmykových vlastností vozoviek v tuneloch Sitina, Bôrik a Horelica vysokotlakovým vodným lúčom. V tuneli Horelica sme zvýšili odolnosť sekundárneho ostenia voči chemickým vplyvom a zlepšili svetlotechnické podmienky. Zmodernizovali a doplnili sme svetelné premenné dopravné značenie na ceste I/11A v úseku od križovatky Oščadnica po križovatku Čadca – TESCO vrátane tunela Horelica.

 

V priebehu uplynulého roka sa nám podarilo uskutočniť aj sanáciu havarijného zosuvu na diaľnici D1 v km 42,900, spôsobenú eróziou zemného telesa prívalovými dažďami a sanáciu zosuvu svahu zemného telesa na rýchlostnej ceste R1 v km 36,750. Sanačné opatrenie na D1 bolo zrealizované zhotovením mikropilót a železobetónovej dosky po úroveň cestného telesa, v prípade R1 šlo o vybudovanie trativodných rebier a úpravu poškodeného svahu.

 

 

V rámci opráv diaľnic a rýchlostných ciest stojí za pozornosť aj vykonané veľké množstvo ďalších stavebných prác ako napríklad sanácie škár, zálievky trhlín, opravy vpustí, opravy odvodňovacích žľabov atď.

 

Nové zvodidlá, oplotenie, aj zrušenie dopravných obmedzení

 

V roku 2019 sme obnovili na diaľnici D2 v križovatke Kúty oceľové zvodidlá s celkovou dĺžkou 2 350 m, na diaľnici D1 Liptovský Mikuláš – rondel sme obnovili oceľové zvodidlá v celkovej dĺžke 3 972 m, doplnili sa oceľové zvodidlá na diaľnici D1 v km 103,545 – 102,925 v celkovej dĺžke 640 m a začali sme aj s dopĺňaním zvodidiel na rýchlostnej ceste R6, kde sa doplnilo 708 m oceľových zvodidiel. V roku 2019 sa teda celkovo podarilo obnoviť oceľové zvodidlá v dĺžke 6 322 m a doplnilo sa 1 348 m oceľových zvodidiel.

 

Osadili sme aj 5 790 ks nových retroreflexných dopravných gombíkov, ktoré prispievajú k lepšej orientácii za zlých poveternostných podmienok. Opravili sme aj 58 ks tlmičov nárazov. V súčasnosti máme osadením tlmičov nárazov ochránených viac ako 90 % križovatkových vetiev.

 

Opravou staršieho prípadne poškodeného alebo realizáciou nového oplotenia diaľnic a rýchlostných ciest v celkovej dĺžke 11 200m sa nám darí udržiavať bezpečnosť a minimalizovať tak možné zrážky so zverou.  Novinkou na vytypovaných úsekoch je oplotenie v strednom deliacom páse. Slúži ako bariéra zamedzujúca prechádzaniu osobám naprieč diaľnicou, napríklad medzi dvomi odpočívadlami, alebo čerpacími stanicami pohonných hmôt.

 

Na diaľnici D1 v úseku medzi Hornou Stredou a Trenčínom sme postupne zmodernizovali 1 580 m protihlukových stien. Ich úpravou sme zlepšili pohltivosť hluku, čo má za následok aj zvyšovanie komfortu okolitých urbanizovaných území.

 

Zrealizovaním stavby „Rekonštrukcia odbočovacích a pripájacích pruhov na ľavostranné a pravostranné odpočívadlá Hybe v km 289,510 diaľnice D1 Liptovský Hrádok – Hybe“ sa zabezpečilo dopravné napojenie odpočívadiel Hybe na úseku diaľnice D1 Liptovský Hrádok – Hybe, 289,510 km, bez obmedzenia jazdnej rýchlosti na priebežných jazdných pruhoch diaľnice, na ktorých bola pôvodne obmedzená jazdná rýchlosť z dôvodu nevyhovujúcich šírkových a dĺžkových parametrov existujúcich odbočovacích a pripájacích jazdných pruhov na 80 a 100 km/hod. Rekonštrukciou prídavných pruhov sa okrem iného skvalitnila bezpečnostná úroveň a zlepšil dopravný komfort.

 

Vyššia úroveň zón pasívneho oddychu na odpočívadlách

 

V súvislosti so zvyšovaním štandardov a skvalitňovaním služieb pre motoristov sme zrealizovali výmenu a doplnenie mobiliára a lavičiek na obojstranných odpočívadlách Zlaté Piesky, Jarovce, pravostrannom odpočívadle Východná, ľavostranných odpočívadlách Červeník a Zeleneč v počte 12 ks mobiliára a 70 ks lavičiek, čím sme zvýšili úroveň zón pasívneho oddychu.

 

 

Zrekonštruovali sme tiež detské ihriská na oboch stranách odpočívadla Zlaté Piesky. Ďalej sa nám podarilo vybudovať aj 3 fitnes zóny pre na komplexné precvičenie celého tela na obojstrannom odpočívadle Veľké Zálužie a Voznica. S oddychom a priaznivým prostredím pre relax súvisí tiež zeleň, ktorej rovnako venujeme pozornosť a vykonávame jej ošetrenie.