Stavba s tunelom Višňové: Informácie a fakty

NDS po odchode bývalého Zhotoviteľa úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala zabezpečila vyplatenie subdodávateľov, zrealizovala inventarizáciu a pripravila novú súťaž. 

Mylná informácia č. 1: NDS vyhodila Zhotoviteľa zo stavby

S návrhom na ukončenie kontraktu prišiel samotný Zhotoviteľ. Ten od prerazenia tunela koncom augusta 2018 znižoval personálne nasadenie na stavbe, bolo aj verejne známe, že koncom novembra 2018 združenie prepúšťalo do 200 pracovníkov. Od decembra 2018 na stavbe pracovali desiatky zamestnancov, namiesto potrebných 500 až 700. Zhotoviteľ už počas jesene 2018 avizoval, že úsek dokončí iba v prípade, ak mu NDS alebo MDV SR poskytne nad rámec platného kontraktu ďalšie prostriedky a to vo výške cca 120 – 160 miliónov eur. Požadované navýšenie ceny nevedel Zhotoviteľ odôvodniť žiadnym legálnym spôsobom, nepredložil žiadnu relevantnú dokumentáciu ani oprávnený nárok a zároveň nevedel garantovať dokončenie úseku po poskytnutí týchto dodatočných peňazí.  Pravdou je, že firmy na Višňovom prestali robiť, lebo im neplatili. To bol hlavný dôvod. Zhotoviteľ zle odhadol cenu, postupne navyšoval svoju stratu, pričom prehlbujúcu stratu sa snažil eliminovať aj neuhrádzaním svojich záväzkov voči podzhotoviteľom. Toto sa začalo prejavovať v roku 2017. Viaceré subdodávateľské spoločnosti preto postupne začali odchádzať zo stavby, najprv menší podzhotovitelia a neskôr väčší, čo vyvrcholilo v druhej polovici roka 2018 po prerazení tunela. Každé iné riešenie ako ukončenie zmluvy by znamenalo ešte viac času na dokončenie stavby, súdne spory, stratu eurofondov, nevyplatenie subdodávateľov. Mali sme jednoznačné priority – vyplatenie subdodávateľov, čo najrýchlejšie dokončenie diela, prísľub, že Zhotoviteľ odíde zo stavby, nebude robiť obštrukcie a samozrejme záchranu eurofondov. NDS postupuje transparentne s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť.

 

Mylná informácia č. 2: Bývalý Zhotoviteľ by dielo dokončil o rok až rok a pol neskôr

Za takmer 5 rokov (57 mesiacov – 86 percent času výstavby), vyfakturoval bývalý Zhotoviteľ Višňového iba 41,1 percenta prác (168,7 miliónov eur). Ak by mal pri rovnakom tempe vyfakturovať sto percent, trvalo by mu to sedem a pol roka. Znamená to, že stavbu by ukončil po roku 2026. Ak by aj bývalý Zhotoviteľ zvýšil nasadenie o 100 percent, ukončil by výstavbu o viac ako tri a pol roka – čo je druhá polovica roka 2023. Znamená to, že odchodom Zhotoviteľa sme nič nestratili, v žiadnom prípade by úsek nebol hotový skôr ako v roku 2023. Keďže Zhotoviteľ neplatil subdodávateľom, postupne na stavbe pracovalo menej a menej pracovníkov, napríklad v dennej smene na stavbe 7. januára 2019 pracovalo 28 pracovníkov, 10. januára 50 pracovníkov, 23. januára 47 pracovníkov, 7. februára 46 pracovníkov, 12. februára 53 pracovníkov, 22. februára 43 pracovníkov. S takýmto počtom ľudí na stavbe by sa Višňové nedostavalo nikdy. Faktom je aj to, že Zhotoviteľ Salini Impregilo skončil aj na diaľničných stavbách v Poľsku a v Česku, všade s podobnými problémami. Len pre príklad, za polovičný čas výstavby, necelého dva a pol roka (28 mesiacov), zhotoviteľ úseku D1 Prešov západ – Prešov juh vyfakturoval viac prác (174,1 milióna eur) ako zhotoviteľ Višňového za necelých päť rokov, a to navyše pri nižšej zmluvnej cene.

Mylná informácia č.3: NDS po odchode Zhotoviteľa zo stavby nič neurobila

 

Vyplatenie subdodávateľov:

Jedným z cieľov NDS bolo vyplatenie subdodávateľov. Bývalý Zhotoviteľ k 28. februáru 2019 dlhoval 282 subdodávateľom viac ako 36,6 milióna eur.  Ku dnešnému dňu je 92,7 percenta týchto záväzkov uhradených. Znamená to, že z viac ako 36 mil. eur podzhotovitelia dostali 33,97 milióna eur. Všetky záväzky podzhotoviteľom budú uhradené do konca roka 2019, čo NDS pravidelne kontroluje.

 

Inventarizácia stavby:

NDS po odchode bývalého Zhotoviteľa stavby vykonala inventarizáciu stavby. Realizoval ju tím objednávateľa, pracovníci Zhotoviteľa a tím stavebného dozoru, v súlade so Zmluvou o dielo a všetkými zmluvnými podmienkami FIDUC-u. Každá vyplatená položka bola verifikovaná cenovým expertom (súdnym znalcom) alebo  nezávislým stavebným dozorom.  Neexistuje žiadna položka, za ktorú by NDS zaplatila dvakrát. NDS v zmysle dohody, po inventarizácii a na základe znaleckého posúdenia uhradila pôvodnému zhotoviteľovi celkovo 24,8 mil. eur. Táto suma pozostáva zo sumy za technologické zariadenia určené pre výstavbu a zabudovateľný materiál, zo sumy za riadne zrealizované stavebné práce, projektovú dokumentáciu, inžiniering a vyplatenie zádržného.

 

Príprava súťažných podkladov:

NDS pracovala na súťažných podkladoch na Zhotoviteľa hlavnej trasy úseku. Zadanie súťaže sme 16. októbra 2019 zaslali na kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie a Ministerstvu dopravy. Taktiež sme súťažné podklady zverejnili, aby sa k nim stavebné spoločnosti mohli vyjadriť. Aktuálne zapracovávame posledné pripomienky ÚVO a odbornej verejnosti, po zapracovaní a schválení MDV SR vyhlásime súťaž na hlavnú trasu. Pracujeme aj na príprave súťaže na technológiu tunela a na vyhlásení ďalších súťaží.

 

Mylná informácia č. 4: NDS zbytočne a draho zabezpečila stavenisko

Zabezpečovacie prvky NDS obstarávala na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona, Vyhlášky a požiadavky banského úradu a to na základe transparentného prieskumu trhu a obhliadky staveniska podľa zákona o verejnom obstarávaní. Kritériom súťaže bola najnižšia cena a termín splnenia. Doplnenie objednávky bolo vykonané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže bolo potrebné uskutočniť aj doplňujúce práce vyplývajúce NDS zo stavebného zákona v zmysle bezpečnostných predpisov. NDS nikdy neobstarala zábrany na vstup do tunela za údajných 235 tisíc eur. Cena za dodanie, zhotovenie a osadenie brán ako aj za práce súvisiace s osadením zábran, ktoré bolo potrebné realizovať v rámci zákazky, je 141 tisíc eur. Okrem samotných zábran išlo predovšetkým o náklady spojené s prípravou povrchu v predportálovej časti, pozostávajúcej zo zemných prác vrátane odstránenia nevhodného podkladového materiálu a jeho dorovnanie a zhutnenie pre potreby zriadenia lešenia a ďalších prídavných podporných zariadení a konštrukcií. Ďalšie položky zahŕňali ostatné potrebné práce, bez ktorých by realizácia zábran nebola možná (napr. čerpanie vody, demontážne práce, strojno-technické vybavenie, atď.). NDS okrem toho zabezpečila množstvo iných prác a stavebného materiálu ako napríklad betónové poklopy, oceľové zábradlia, mreže, zábrany, stĺpiky, značky, tabuľky a iné.

 

Mylná informácia č. 5: NDS prehrala súdny spor, Slovensko zaplatí Talianom milióny

Niekdajší Zhotoviteľ minulú jeseň požadoval od NDS platbu vo výške 120 až 160 miliónov eur nad rámec platného kontraktu, navýšenie ceny nevedel odôvodniť žiadnym legálnym spôsobom. Doteraz bývalý Zhotoviteľ predložil Komisii pre riešenie sporov z týchto avizovaných nárokov jediný nárok vo výške 52,6 milióna eur. Komisia z tohto nároku uznala bývalému Zhotoviteľovi nárok na predbežnú položku vo výške 7,8 milióna za nadvýlom v tuneli a určila stranám dopočítať hodnotu nároku. NDS teraz spolu so stavebným dozorom vypočítava, koľko z uvedenej sumy už v doterajších platbách Zhotoviteľovi uhradila. Nárok Zhotoviteľa na nepredvídateľnosť geologických podmienok a s tým súvisiace predĺženie lehoty výstavby komisia zamietla. NDS od bývalého Zhotoviteľa bude požadovať desiatky miliónov eur. Komisia pre riešenie sporov o nároku NDS zatiaľ nerozhodovala. NDS predpokladá, že po vyčíslení všetkých vzájomných nárokov bude doplácať bývalý Zhotoviteľ, a nie NDS.