Dátový predpis

Presná definícia podmienok pre tvorbu a odovzdávanie ponukových rozpočtov. Zadefinovanie dodatkov k rozpočtom, zisťovacích protokolov a faktúr v digitálnej podobe.

DÁTOVÝ PREDPIS PRE OBLASŤ PRÍPRAVY A REALIZÁCIA VÝSTAVBY DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

Na zabezpečenie spoľahlivej komunikácie v rámci Národnej diaľničnej spoločnosti, a to medzi investorom a projektovými a dodávateľskými firmami bola zvolená popisovaná štruktúra dát, ktorá je založená na formáte súboru XML.

Základnou úlohou tohto predpisu je jednoznačne určiť formát prenášaných dát.
Ide sa o tieto prípady výmeny dát:

preberanie dát od projektanta, ktorý spracováva v rámci projektovej dokumentácie výkazy výmer a odovzdáva investorovi tento výkaz v digitálnej podobe,

odovzdávanie slepých rozpočtov jednotlivým uchádzačom pri vyhlásení verejnej súťaže,

preberanie ponúk od dodávateľov - ocenené rozpočty vrátane vytvorených variánt,

preberanie dodatkov k rozpočtom,

preberanie súpisu prevedených prác (zisťovacie protokoly),

preberanie faktúr vystavených za jednotlivé obdobia,

preberanie časového a finančného harmonogramu prác.

 

Formát prenášaných dát je typu XML.
V tomto dokumente sú popísané typy použitých elementov, väzby medzi nimi, dátové typy, ktoré elementy reprezentujú, prípadný obor hodnôt a elementy, ktoré musia byť vždy v prenose obsiahnuté.

Pri prevodoch dát z rôznych programových systémov, prípadne ručným vytvorením týchto dát, sa odporúča otestovať formát odovzdávaných dát a ich formálna správnosť.
Pre toto otestovanie je možné použiť program NDS Interface Validator.

 

Metodický pokyn - Úvodný predpis (v1.1) (541.13 kB)
NDS Interface Validator (7.6 kB) Schéma XML NDS (85.9 kB)
 

 

VALIDÁTOR NDS

 

Kontrolný program dodávateľských ponúk Validator NDS slúži pre kontrolu správnosti formátu exportovaných údajov z pohľadu dátovej štruktúry, kompletnosť všetkých povinných polí vrátane exportu protokolu o priebehu validácie a potvrdenie údajovej správnosti dodávateľskej ponuky.

Program na to, aby správne fungoval, vyžaduje nainštalovanie .NET Frameworku 4.0. V prípade, že tento framework nemáte na svojom počítači nainštalovaný, inštalátor ho automaticky stiahne a nainštaluje, pričom táto operácia si môže vyžadovať reštart operačného systému.


NDS Validator (717.5 kB)

 

DODATKY SÚPISU PRÁC


V priebehu realizácie stavby je väčšinou nutné meniť pôvodný výkaz výmer podľa realizačnej dokumentácie ako sú zmeny množstva, pridanie nových alebo nahradenie existujúcich položiek. Z tohto dôvodu bol vytvorený nástroj na tvorbu dodatkov, pomocou ktorého je možné ľahko tieto úpravy vykonávať.

 

Metodický pokyn - Dodatky súpisu prác (v1.0) (80.88 kB) Vzorové XML - Dodatky súpisu prác (10.12 kB)
 

FAKTÚRY


Slúži k prenášaniu faktúr v elektronickej podobe, medzi dodávateľom a investorom. Podklady pre fakturáciu sú automaticky preberané zo zisťovacích protokolov alebo vytvárané ručne priamym zadaním. Zohľadniť možno zádržné, vytvárať zálohové faktúry alebo valorizácie v prípade dlhodobých stavieb.

 

Metodický pokyn - Faktúry (v1.0) (78.87 kB)Vzorové XML - Faktúry (10.14 kB)  

PONUKA ZHOTOVITEĽA


Ponukový rozpočet (cenová kalkulácia) vyhotovuje potenciálny dodávateľ stavby uchádzajúci sa vo výberovom konaní o zákazku. Rozpočet vyhotovuje pre investora, ako jeden z podkladov ponuky (cena diela), pred uzavretím dodávateľskej zmluvy. Rozpočet vychádza z individuálnych cien dodávateľa. V súbore sa prenášajú rovnaké údaje ako v rozpočte, ale pri položkách sa prenášajú iba jednotková odbytová cena, bez samotných kalkulácií.

 

Metodický pokyn - Ponuka zhotovitela (v1.0) (78.87 kB)Vzorové XML - Ponuka zhotoviteľa (7.74 kB)
 

SÚPIS PRÁC


Obsahuje objektovú skladbu stavby a položkový súpis prác na objektoch a krycí list objektov. Ide o rozpočet, ktorý je spravidla vyhotovený vo fáze projektovej prípravy stavby a je prílohou projektovej dokumentácie. Tento rozpočet vychádza z výkazu výmer stavby a z cien z cenníkov stavebných prác a dodávok. Výkaz výmer a cenník sú teda podklady pre tvorbu podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výmer je fyzikálnym vyjadrením jednotlivých stavebných a montážnych prác na projektovanej klasifikácii produkcie.

 

Metodický pokyn - Súpis prác (v1.0) (79.17 kB) (79,17 kB)Vzorové XML - Súpis prác (7.74 kB)

 

ZISŤOVACIE PROTOKOLY (ČERPANIE)


Obsahuje údaje o čerpaní položkového súpisu prác. V priebehu výstavby je nutné položkovo čerpať rozpočty realizovaných objektov. Pre komunikáciu medzi investorom a dodávateľom bol zvolený formát dát nadväzujúci na rozpočty popisované v predchádzajúcej časti.

Bola zvolená nasledujúca metodika pri odovzdávaní mesačného čerpania. Dodávateľ odovzdá výkaz vykonaných prác ako v digitálnej podobe, tak aj v tlačovej zostave. Pracovníci dozoru investora nahrajú dáta do počítača a dohodnú sa na ich odsúhlasení, prípadne na zmenách. Výsledný stav tohto čerpania vytlačia a potvrdia. Tento potvrdený súpis prác odovzdajú vrátane dátových súborov dodávateľovi, ktorý má možnosť nahrať si odsúhlasené dáta do svojho programového systému.

 

Metodický pokyn - Zisťovacie protokoly (v1.0) (81.05 kB) (81,05 kB)Vzorové XML - Zisťovacie protokoly (6.54 kB)
 

SÚPIS PRÁC VRÁTANE HARMONOGRAMU


Obsahuje objektovú skladbu stavby a položkový súpis prác na objektoch vrátane údajov o časovom a finančnom rozložení prác – harmonogram. Ide o rozpočet, ktorý je spravidla vyhotovený vo fáze projektovej prípravy stavby a môže byť prílohou projektovej dokumentácie. Tento rozpočet vychádza z výkazu výmer stavby a z cien z cenníkov stavebných prác. Výkaz výmer a cenník sú teda podklady pre tvorbu podrobného položkového rozpočtu. Výkaz výmer je fyzikálnym vyjadrením jednotlivých stavebných a montážnych prác na projektovanom objekte/klasifikácii produkcie.

 

Metodický pokyn - Súpis prác (v1.0) (79.17 kB) (79,17 kB)Vzorové XML - súpis prác vrátane harmonogramu (15.15 kB) (15,15 kB)