Profil spoločnosti

Krátky profil o našej spoločnosti, jej manažmente a hlavnej stratégii riadenia.

Kto sme

vznikli sme v roku 2005 a našim 100% akcionárom je štát

pôsobíme po celom Slovensku, kde zamestnávame viac ako 1500 ľudí

Pripravujeme a staviame diaľnice
Manažovanie prípravy a majetkovoprávneho vysporiadania realizuje Národná diaľničná spoločnosť aj prostredníctvom regionálnych Investičných odborov. Mnohé procesy v oblastiach projektovania, výkupov pozemkov, výstavby a dozorovania stavieb sa uskutočňujú v úzkej spolupráci s dodávateľskými subjektami na základe kontraktov, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania. 
 

Vypracovanie technických štúdií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stabilizovanie trás diaľnic, dokumentácie pre územné rozhodnutie, výkup pozemkov a projektové dokumentácie na získanie stavebného povolenia, to je cesta k úspešnej výstavbe.

Spravujeme a udržujeme diaľnice
Prevádzku diaľnic zabezpečujeme prostredníctvom 15 stredísk správy a údržby, ktoré sú situované v blízkosti diaľnic. Priamo v regióne zabezpečujú správu a ich počet sa rozširuje v závislosti na dobudovávaní novej infraštruktúry. Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečujú súčasne aj zmluvné výkony na infraštruktúre patriacej iným správcom. Pridanou hodnotou služieb, ktoré strediská vykonávajú je aj bezplatná služba pre motoristov Diaľničná patrola.
 

Diaľničná patrola pravidelne hliadkuje, označí a vyčistí miesta nehody, vyrieši problémy s vozidlom a pomôže s nedostatkom pohonných látok.

 

Spoplatňujeme diaľnice
Za účelom rozvoja cestnej infraštruktúry spoplatňujeme diaľnice a rýchlostné cesty. Príjem zo spoplatnenia je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá ho využíva do budúcich investícií.
 

Vozidlá nad 3,5 tony sú spoplatňované na diaľniciach, rýchlostných cestách a vymedzených úsekoch ciest I. triedy formou elektronického výberu mýta na základe satelitnej technológie. Vozidlá do 3,5 tony sú spoplatňované na diaľniciach a rýchlostných cestách formou elektronických diaľničných známok.

 

5 základných princípov našej práce ktoré aplikujeme naprieč celou organizáciou

 

Strategické myslenie,
Náš zákazník - náš pán,
Ekologicky pre budúce generácie,
Transparentná komunikácia,
Bezpečnosť na prvom mieste.

 


Personálne obsadenie

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi všetku jej činnosť, koná v jej mene

a zastupuje ju pri právnych úkonoch. Predseda predstavenstva je zároveň generálnym riaditeľom spoločnosti. 

Jednotlivých členov predstavenstva volí Valné zhromaždenie jediného akcionára.

 

Ing. Ján Ďurišin

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

 

Ing. Ladislav Dudáš, PhD.

Podpredseda predstavenstva

 

Ing. Ľubomír Belfi

Člen predstavenstva a finančný riaditeľ

 

Ing. Rudolf Vido

Člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT

 

JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.

Člen predstavenstva

 

Doc. Ing. arch. Peter Gandl , PhD.

Člen predstavenstva

 

 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti, ktorý dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

 

Predseda dozornej rady:

JUDr. Jana Jakabová

 

Členovia:

Mgr. Vladimír Vágási

Ing. Katarína Gáliková

Ing. Milan Hamar, PhD.

 

Členovia za zamestnancov:

Ing. Dušan Horváth

Róbert Werškov

 

Výročná správa

Sumárny pohľad na pôsobenie spoločnosti počas roka.

 

 

Podnikateľský plán

Definovanie cieľov spoločnosti v jej kľúčových oblastiach.