Vyhlásenie o prístupnosti

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi .

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.ndsas.sk.

 

Stav súladu

Toto webové sídlo nie je    v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi. Prvky nesúladu sú uvedené nižšie.

 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • nesúladso smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Niektoré obrázky nesúce informácie nemajú alternatívny text [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
  • informácia o dokumente sa poskytuje iba využitím grafiky a CSS [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
  • vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy],
  • Nie je vhodné používať medzery medzi písmenami, pretože asistenčná technológia neinterpretuje tento text správne, používateľ preto nemusí pochopiť význam daného textu. V rámci PDF dokumentov sa nachádza viac podobného textu, v ktorom sú použité medzery medzi písmenami. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie],
  • Vstupné polia pre emailovú adresu a telefónne číslo nemá definovaný správny typ, "text" nie je pre tento typ údajov vhodný. Pre telefónne čísla sa používa typ "tel" a pre emailové adresy typ "email". [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu],
  • Odkazy nie sú pri zameraní (hover) podčiarknuté, nie je preto možné ich vizuálne odlíšiť od bežného textu. Je potrebné, aby boli odkazy podčiarknuté mimo zamerania, ale aj pri zameraní, aby sa ich dalo identifikovať a rozoznať od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb],
  • uľahčenie používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania popredia od pozadia [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)],
  • Niektoré zverejnené dokumenty vo formáte .pdf obsahujú text vo forme obrázka bez možnosti čítania textu pomocou asistenčných technológií [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov],
  • Viaceré vstupné polia vo formulári nemajú dostatočný kontrast s pozadím stránky, môžu byť preto ťažko viditeľné. Orámovanie vstupných polí by malo byť výraznejšie, aby spĺňalo minimálny kontrastný pomer 3:1. Ukážka kontrastného pomeru pomocou nástroja Colour Contrast Analyser. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov],
  • Na podstránkach nefunguje mechanizmus na preskočenie opakujúcich sa častí obsahu. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov],
  • webové stránky obsahujú názvy, ktoré neúplne popisujú ich tému alebo účel [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov],
  • odkazy nie sú doplnené informáciou o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)],
  • PDF dokument nemá definované záložky. Uvedené porušenie sa týka viacerých PDF dokumentov zverejnených na webovom sídle. Ukážka porušenia pomocou programu Adobe Acrobat Pro. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov],
  • nadpisy a menovky nie vždy popisujú tému alebo účel a môžu byť len všeobecného charakteru [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky],
  • Niektoré formuláre neobsahujú vhodný popis chybného vstupu a vhodné umiestnenie takéhoto upozornenia [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb],
  • pri zadávaní vstupných informácií sa automaticky nekontrolujú chybné položky a neponúkajú sa pokyny či vhodné varianty [Kritérium úspešnosti, 3.3.2 Menovky alebo pokyny],
  • Niektoré formuláre nemajú definované elementy LABEL. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota].

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.11.2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 27.11.2023

 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@ndsas.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. so sídlom Dúbravská cesta 14, 041 01 Bratislava.

 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla/mobilnej aplikácie s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky o štandardoch pre ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  
Pribinova 25  
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese:  standard@mirri.gov.sk .