Otázky a odpovede

Máte otázky, na ktoré by ste sa chceli opýtať? Odpovede nájdete priamo na stránke Národnej diaľničnej spoločnosti, kde sú podľa kategórie zoradené najčastejšie kladené otázky.

Všetky informácie nájdete na stránke www.emyto.sk.

 

K dispozícii je aj Zákaznícky e-mail: info@emyto.sk.
Nájdete tu komplexné informácie o povinnosti úhrady elektronického mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest v rámci Slovenskej republiky. 

Záujemcovia o prácu v Národnej diaľničnej spoločnosti nájdu všetky potrebné informácie na našej stránke v sekcii Spoločnosť - Kariéra. V prípade, ak pre Vás nemáme aktuálnu pracovnú pozíciu, môžete vyplniť jednoduchý registračný formulár a my Vás zaradíme do databázy uchádzačov.

O predaji vyradeného majetku Národnej diaľničnej spoločnosti informujeme na našej stránke v sekcii Spoločnosť - Predaj majetku

Podrobné informácie o cene, typoch a platnosti e-známok nájdete na stránke www.eznamka.sk.

 

K dispozícii je aj Zákaznícka linka: +421 2 32 777 777.
Poskytuje komplexné informácie o povinnosti uhradiť e-známku a o výške e-známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike. Zákaznícka linka, okrem vyššie uvedených informácií, poskytuje aj bezplatnú službu overenia obdobia platnosti uhradenej elektronickej diaľničnej známky, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade e-známky, ako aj príjem reklamácií, sťažností a podnetov od motoristov.

Súťaž na zhotoviteľa akéhokoľvek úseku diaľnice má svoje presné európske pravidlá a smernice. Národná diaľničná spoločnosť prostredníctvom Vestníka verejného obstarávania zverejní súťaž, do ktorej sa môžu potenciálni súťažiaci prihlásiť.

V zmysle platobných podmienok v zmluve kúpna cena je zvyčajne uhradená do 60 dni odo dňa doručenia právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva, ak zmluva neurčuje inak.

V prípade, ak si motorista kupuje elektronickú diaľničnú známku na predajnom mieste – napríklad čerpacej stanici, a po zaplatení zistí, že EČV bolo zadané nesprávne alebo nesedí iný údaj, do 15 minút môže obsluhu na danom predajnom mieste požiadať o opravu údajov priamo v systéme.

Ak medzitým uplynula doba dlhšia ako 15 minút, môže v rámci dňa nákupu o zmenu, resp. opravu požiadať písomne alebo elektronicky cez stránku www.eznamka.sk

 

Žiadosť adresujte na vybrané obchodné miesta v krajských mestách, ktorých zoznam nájde tu.

Elektronicky je možné podať reklamáciu v časti Podať žiadosť, podnet, reklamáciu, kde si v rolete vyberiete Reklamácia a následne zvolíte Reklamáciu údajov v evidencii úhrad diaľničnej známky.

V prípade, že je žiadosť opodstatnená, v systéme sa vykoná oprava údajov.

Výber nájomcov sa uskutočňuje na základe uverejnených obchodných verejných súťaží. O vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži informujeme na našej stránke v časti Spoločnosť - Obchodná verejná súťaž.

 

Naša spoločnosť nezabezpečuje nábor pracovných kapacít v rámci výstavby diaľnic či rýchlostných ciest. Odporúčame, v prípade záujmu o prácu priamo na stavbe, kontaktovať priamo zhotoviteľov úsekov. Informáciu, ktorá stavebná spoločnosť realizuje jednotlivé úseky, nájdete na našej stránke v časti Stavby - Výstavba.

Cena výkupu je súčasťou zmluvy medzi našou spoločnosťou a súkromnou osobou. Vo všeobecnosti platí, že kúpna cena za pozemok, ktorý ma byť zastavaný diaľnicou, prípadne rýchlostnou cestou na základe právoplatného územného rozhodnutia sa určuje v zmysle vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Cena je navýšená na 1,2 násobok náhrady. 

V prípade, ak si motorista kupuje elektronickú diaľničnú známku na internete alebo cez mobilnú aplikáciu a po zaplatení zistí, že EČV je nesprávne alebo iný údaj, môže v rámci dňa nákupu o zmenu, resp. opravu požiadať písomne alebo elektronicky cez stránku www.eznamka.sk.

 

Písomnú žiadosť adresujte na vybrané obchodné miesta v krajských mestách, ktorých zoznam nájde tu.

 

Elektronicky je možné podať reklamáciu v časti Podať žiadosť, podnet, reklamáciu, kde si v rolete vyberiete Reklamácia a následne zvolíte Reklamáciu údajov v evidencii úhrad diaľničnej známky.

 

V prípade, že je žiadosť opodstatnená, v systéme sa vykoná oprava údajov.

Každý motorista, ktorý použil spoplatnený úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty bez zaplatenej elektronickej diaľničnej známky (eDZ) a nevzťahuje sa na neho oslobodenie od úhrady, je kontrolným systémom označený za potenciálneho priestupcu.

 

V zmysle zákona o diaľničnej známke je povinnosťou každého motoristu, ktorý chce využiť na svoju prepravu spoplatnený úsek, mať zaplatenú e-známku.

 

Údaje, ktoré zaznamenáva kontrolný systém Národnej diaľničnej spoločnosti sú ďalej postúpené MDV SR a Okresným úradom. Výber pokút a riešenie priestupkov nie je v kompetencii Národnej diaľničnej spoločnosti.

Podľa zákona môžete proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor. Odpor adresujete Okresnému úradu, ktorý rozkaz vydal.

 

V odôvodnení uvediete skutočnosti, ktoré by vysvetľovali, že pokutu ste dostali neoprávnene a zároveň označíte dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

 

Pripomíname, že výber pokút a riešenie priestupkov nie je v kompetencii Národnej diaľničnej spoločnosti.

Všetky informácie a presný postup týkajúci sa zmeny údajov v evidencii úhrady elektornickej diaľničnej známky (eDZ) nájdete na webovej stránke www.eznamka.sk.

 

V časti Podať žiadosť, podnet, reklamáciu si v rolete vyberiete Žiadosť a následne zvolíte Zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky.

 

Elektronická diaľničná známka je neprenosná, je viazaná na evidenčné číslo vozidla (EČV). Zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky je možná len vtedy, ak nastane zmena EČV, čiže nemení sa auto. To znamená, že o túto zmenu v evidencii úhrady diaľničnej známky je možné požiadať vtedy, ak sa prihlasuje vozidlo do evidencie vozidiel SR z iného okresu alebo z iného štátu alebo pri výmene tabuliek EČV, ktorá nastáva pri strate či odcudzení tabuliek. Zmena údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky je možná cez portál www.eznamka.sk alebo vo vybraných obchodných miestach v krajských mestách, ich zoznam je dostupný na www.eznamka.sk. Ak motorista predloží korektne všetky doklady potvrdzujúce zmenu EČV, tento proces trvá maximálne 2 dni, zmena však býva štandardne realizovaná v priebehu jedného pracovného dňa. Za účelom zmeny registrácie vozidla je motorista povinný predložiť (v prípade internetového portálu predložiť elektronicky), doklady preukazujúce realizáciu zmeny EČV, a teda fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla a fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla.

 

K dispozícii je aj Zákaznícka linka: +421 2 32 777 777.
Poskytuje komplexné informácie o povinnosti uhradiť eDZ a o výške eDZ za užívanie vymedzených úsekov ciest v Slovenskej republike. Zákaznícka linka, okrem vyššie uvedených informácií, poskytuje aj bezplatnú službu overenia obdobia platnosti uhradenej eDZ, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade eDZ, ako aj príjem reklamácií, sťažností a podnetov od motoristov.

Ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, registrácia oslobodenia od úhrady elektronickej diaľničnej známky (eDZ) je možná elektronicky na webovej stránke www.eznamka.sk.

 

V časti Podať žiadosť, podnet, reklamáciu si v rolete vyberiete Žiadosť a následne zvolíte Žiadosť o oslobodenie vozidla.

 

K dispozícii je aj Zákaznícka linka: +421 2 32 777 777.
Poskytuje komplexné informácie o povinnosti uhradiť e-známky a o výške eDZ za užívanie vymedzených úsekov ciest v Slovenskej republike. Zákaznícka linka, okrem vyššie uvedených informácií, poskytuje aj bezplatnú službu overenia obdobia platnosti uhradenej eDZ, opakované odoslanie potvrdenia o úhrade eDZ, ako aj príjem reklamácií, sťažností a podnetov od motoristov.

Oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky, ak ste držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP a ste zaregistrovaný, platí po dobu platnosti parkovacieho preukazu ŤZP, resp. ak by nastala zmena v platnej legislatíve.

 

V prípade už registrovaného vozidla platí, že ak sa zmenia podstatné údaje, požadované zákonom (číslo parkovacieho preukazu, evidenčné číslo vozidla, bydlisko, číslo OP, príp. iné... ) je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie od úhrady.

Spoplatnené diaľnice môžete po registrácii vozidla využívať aj vtedy, ak vo vozidle nesedí držiteľ parkovacieho preukazu ŤZP. Podmienkou však je, aby toto vozidlo bolo riadne zaregistrované ako oslobodené od úhrady elektronickej diaľničnej známky.

PRÍSPEVOK NA III. PILIER DDS – MYSLÍME NA VAŠU BUDÚCNOSŤ


Doplnkové dôchodkové sporenie

zamestnávateľ prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške:

 

→ pre zamestnanca, ktorý je účastníkom do 40 rokov veku – 19,00 € mesačne

 

→ pre zamestnanca, ktorý je účastníkom nad 40 rokov veku – 26,00 € mesačne

 

Prispejeme až do 300 EUR ročne


MYSLÍME SOCIÁLNE, V ZÁSADNÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIACH PODÁVAME POMOCNÚ RUKU


Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi sociálnu výpomoc a príspevky pri:


→ úmrtí najbližšieho člena rodiny (manžel, manželka, nezaopatrené dieťa) maximálne do výšky 700 €,


→ úmrtí zamestnanca najbližším pozostalým vo výške:

• manželovi alebo manželke 700 €,
• každému nezaopatrenému dieťaťu 350 €,

 

→ pri narodení dieťaťa vo výške 200 € po predložení rodného listu alebo iného vierohodného dokladu o narodení dieťaťa,


→ dlhodobej pracovnej neschopnosti v trvaní najmenej tri mesiace nepretržite vo výške 250 €,


→ ťažkej životnej a sociálnej situácii (napr. ťažká choroba, živelná pohroma) vo výške:

• zamestnancovi maximálne do 250 €,
• najbližšiemu členovi rodiny (manžel, manželka, nezaopatrené dieťa) maximálne do 150 €.

 

AK ZOSTANETE PN, FINANČNE VÁS PODPORÍME


Národná diaľničná spoločnosť poskytuje svojim zamestnancom náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ vo výške 65% denného vymeriavacieho základu za kalendárne dni od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia, najviac však 10 dní od začiatku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

POSKYTNEME VÁM PRÁVNU POMOC, PRETOŽE ŽIVOT PRINÁŠA AJ NEČAKANÉ SITUÁCIE


Právna pomoc – v prípade, že zamestnanec bude zažalovaný iným subjektom, a to za konanie, ktoré je výkonom jeho práce v zmysle pracovnej zmluvy, zamestnávateľ po dohode s odborovou organizáciou môže rozhodnúť o poskytnutí právnej pomoci.

Okrem Národného poskytovateľa výberu mýta môže mýto vyberať aj Poskytovateľ EETS, s ktorým bude mať dopravca uzatvorenú zmluvu. 

After signing the agreements for the Electronic Toll System and Toll Services, the process of building the new toll system will start according to the planned schedule.  

Súťaže na Elektronický mýtny systém a Mýtne služby sú už vyhodnotené.   V prvej súťaži na Elektronický mýtny systém sa najvýhodnejšou stala ponuka od spoločnosti CzechToll v hodnote 13,7 milióna eur bez DPH. V druhej súťaži na Mýtne služby bola najvýhodnejšou vyhodnotená ponuka od spoločnosti CzechToll v hodnote 28,7 milióna eur bez DPH.  

Služba EETS - European Electronic Toll Service - Európska služba elektronického výberu mýta predstavuje rozšírenie existujúcich národných mýtnych systémov o možnosť platby mýta jednou palubnou jednotkou a jednou zmluvou s jedným poskytovateľom EETS vo viacerých krajinách EÚ. Ide o medzinárodnú službu, ktorá umožní dopravcom jednoduchšie sa pohybovať naprieč konkrétnymi krajinami EÚ.

Jedna zmluva, jedna platba, jedna palubná jednotka v celej Európskej únii. Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) výrazne zjednoduší prechody hranicami i platobný systém.

EETS prinesie dopravcom možnosť pohybovať sa iba s jednou OBE po viacerých krajinách EÚ bez povinnosti mať viacero registrácií a viacero OBU. Medzinárodná služba tak napomôže plynulým prechodom cez hranice, kde sa eliminujú zdržania pri registrácií. Ďalšou výhodou bude zjednodušenie platby mýta, keďže platba bude možná na jednu zmluvu naraz vo viacerých krajinách, v ktorých poskytovateľ EETS pôsobí. Taktiež bude možná platba mýta a PHM na jednu zmluvu/palivovú kartu. Tým, že sa vymenia viaceré národné OBU do jednej OBE, bude mať vodič napokon menej rušivých elementov za volantom.EETS prinesie dopravcom možnosť pohybovať sa iba s jednou OBE po viacerých krajinách EÚ bez povinnosti mať viacero registrácií a viacero OBU. Medzinárodná služba tak napomôže plynulým prechodom cez hranice, kde sa eliminujú zdržania pri registrácií. Ďalšou výhodou bude zjednodušenie platby mýta, keďže platba bude možná na jednu zmluvu naraz vo viacerých krajinách, v ktorých poskytovateľ EETS pôsobí. Taktiež bude možná platba mýta a PHM na jednu zmluvu/palivovú kartu. Tým, že sa vymenia viaceré národné OBU do jednej OBE, bude mať vodič napokon menej rušivých elementov za volantom.

Uvedené závisí od konkrétneho Poskytovateľa EETS a od jeho rozsahu pôsobnosti. Každý Poskytovateľ EETS má zoznam krajín, v ktorých prevádzkuje EETS, z čoho vyplýva že každá krajina má viacerých Poskytovateľov EETS. Služba EETS je však ponúkaná len pre krajiny v rámci EÚ.

OBU (On-Board Unit) je  termín pre klasickú národnú palubnú jednotku, OBE (On-Board Equipment) znamená EETS palubnú jednotku pre viaceré krajiny.

Technická implementácia funkcionality EETS bola ukončená koncom roka 2022. Technicko-prevádzkové koncepty boli odovzdané v polovici roku 2023. Prvé testovania, ktoré sú súčasťou akreditácie, boli zahájené začiatkom leta. Na záver procesu akreditácie prebehne pilotná prevádzka. Predpokladané spustenie ostrej prevádzky by malo byť ku koncu roka 2023.

Akreditácia s prvými EETS poskytovateľmi by mala byť ukončená ku koncu roka 2023, predpokladáme že v danom čase bude spustená registrácia.

Áno, ak budem chcieť využiť službu EETS, OBU bude potrebné vymeniť za OBE. Predpokladá sa, že každý Poskytovateľ EETS bude mať vlastnú OBE.

Nie, nie je to nevyhnutné. Povinná je platba mýta, či to bude prostredníctvom Národného poskytovateľa alebo Poskytovateľa EETS je na rozhodnutí dopravcu. Registrovanie do EETS závisí od preferencií dopravcu, ak chce dopravca ostať v národnom systéme, nemusí nič meniť.

Každý poskytovateľ EETS by mal mať svoju sieť predajných a kontaktných miest, kde by mala byť možnosť registrácie.

Záujemcov o poskytovanie služby EETS v SR nájdete na tomto odkaze: https://www.mytobezhranic.sk/poskytovatelia/ . 

Parametre mýtneho systému (sadzby mýta, rozsah spoplatnenia) zostávajú rovnaké aj pri Národnom poskytovateľovi aj pri Poskytovateľovi EETS.

EETS je Európsky mýtny systém, ktorý predstavuje určitú nadstavbu nad národnými mýtnymi systémami a ponúka vybrané služby platby mýta v rámci viacerých krajín EÚ. Mýtny systém ktorý sa súťaží, má podobu Národného mýtneho systému, čo znamená, že bude zastrešovať výber mýta v Slovenskej republike, podporu EETS ako aj ostatné služby pre výber mýta mimo rozsah pôsobnosti EETS.