NDS uzatvorila rámcovú dohodu na nákup značiek

Rámcovú dohodu na dodávku a montáž nových dopravných značiek a demontáž existujúcich značiek v nasledujúcich štyroch rokoch uzavrela NDS so spoločnosťou Hakom. Rozhodujúcim kritériom v súťaži bola najnižšia cena.

Rámcová dohoda pokrýva aktualizáciu dopravného značenia na diaľniciach a rýchlostných cestách a cestách v správe NDS v zmysle platných noriem a technických predpisov, výmenu dopravných značiek, ktoré stratili svoju funkčnosť z dôvodu poškodenia, respektíve koncom životnosti dopravnej značky ako aj dodávku a osadenie dopravných značiek v zmysle projektových dokumentácii schválených MDV SR.

 

Rámcová dohoda nemusí byť vyčerpaná v plnom rozsahu finančného limitu (7 mil. eur).  Rámcová dohoda zanikne uplynutím doby jej trvania alebo vyčerpaním sumy určenej na plnenie tejto rámcovej dohody (7 mil. eur). Uzavretá bola na nasledujúce štyri 4 roky. Dôvodom vyhlásenia súťaže bolo ukončenie predchádzajúcej rámcovej dohody.