Nová legislatíva výrazne pomôže NDS zrýchliť prípravu najdôležitejších ťahov

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odobrili novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a doplnenie katastrálneho zákona. Pre Národnú diaľničnú spoločnosť to znamená urýchlenie prípravy hlavne štyroch významných ťahov: D1 Turany – Hubová, D1 Bidovce – štátna hranica s Ukrajinou, D3 Žilina – štátna hranica s Poľskom a R4 až po hranicu s Poľskom. Pozmeňovacím návrhom poslanci do tohto zoznamu doplnili aj ťahy rýchlostných ciest R2, R3 a R6. 

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Vladimír Jacko vyjadril vďaku za prijatie novely. "My naozaj potrebujeme stavať a táto novela nám pomôže zefektívniť a zrýchliť prípravu diaľnic. Nemôžeme si dovoliť viac čakať, máme záväzky voči okolitým krajinám."

 

Najvýznamnejšou novinkou je, že ekonomické hodnotenie pri jednotlivých zámeroch výstavby diaľnice či rýchlostnej cesty bude prebiehať iba pred najdôležitejšími prípravnými fázami. Teda pred vypracovaním zámeru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), pred vyhlásením verejného obstarávania na prípravu dokumentácie na stavebné povolenie a pred vyhlásením súťaže na výstavbu úseku.

 

Cieľom novely je urýchliť proces prípravy realizácie stavieb diaľnic a rýchlostných ciest, zabezpečiť plynulosť jednotlivých prípravných fáz projektov a eliminovať duplicitné hodnotenia. Napríklad v prípade ťahu R4 štátna hranica Maďarsko/Slovensko – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – štátna hranica Poľsko/Slovensko môže toto opatrenie ušetriť od 18 do 24 mesiacov. 

 

O prioritných úsekoch

 

D1 Turany – Hubová

Aktuálne čakáme na vydanie rozhodnutia vo veci povolenia výnimky z environmentálnych cieľov. Posudzuje sa významnosť vplyvu realizácie stavby na stav povrchovej vody a stav útvarov podzemnej vody vo vzťahu k plneniu environmentálnych cieľov. Posúdenie sa vykonáva na preukázanie splnenia podmienok vodného zákona.

 

D1 Bidovce – štátna hranica s Ukrajinou

Aktuálne sú už v rámci štúdie realizovateľnosti na úseky D1 Bidovce – štátna hranica UA ukončené všetky dopravné prieskumy v území, konkrétne profilový, smerový križovatkový, smerový kordónový a anketový. Momentálne prebieha ich vyhodnocovanie, príprava trasovania a výsledného dopravného modelu. Štúdia je zameraná na komplexné multimodálne posúdenie dopravy v danom regióne, teda skúmanie optimálneho dopravného riešenia pomocou návrhu reálnych variantov novej cesty nielen formou diaľnice, ale aj vypracovanie hodnotenia súčasného stavu cesty I/19, posúdenie potenciálu železnice a jej efektívnejšie využitie v súvislosti s vplyvom na zmeny dopytu po ceste I/19, respektíve po diaľnici D1 v rôznych scenároch. Trasovanie D1 končí až pri ukrajinskej hranici a preto aktuálne robíme všetko pre to, aby sme tento ťah pripravili a vybudovali v rýchlejšom režime. Multimodálna štúdia pre projekt Bidovce – štátna hranica SR/UA posudzuje úseky D1 Bidovce – Dargov, Dargov – Pozdišovce, Pozdišovce – Michalovce, Michalovce – Sobrance a Sobrance – štátna hranica SR/UA, všetky vo verzii 4-pruhu. Zámerom a snahou je budovať D1 od východu na západ, teda prioritným úsekom by mal byť diaľničný privádzač od hraníc s Ukrajinou smerom k Sobranciam, prípadne k Michalovciam. Na rokovaní v Užhorode sa zároveň dohodlo na bode napojenia D1 s Ukrajinou.

 

D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité – štátna hranica s Poľskom

Pri príprave D3 na Kysuciach aktuálne prebieha vypracovanie Správy o hodnotení (nová EIA). Nadobudnutím právoplatnosti Záverečného stanoviska bude ukončený proces EIA. Zároveň sa aktuálne vypracovávajú dokumentácie na  stavebné povolenie stavieb D3, a spracováva sa štúdia realizovateľnosti na všetky 3 úseky ( Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, Oščadnica – Čadca Bukov), ktorá vyhodnotí ekonomickú návratnosť jednotlivých úsekov. Zároveň bola zverejnená prvá časť štúdie realizovateľnosti na úsek D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, k čomu Útvar hodnoty za peniaze vydal hodnotenie. Po ukončení procesov EIA bude riešiť NDS vydanie resp. aktualizáciu územného a stavebného povolenia, v závislosti od jednotlivých častí D3.  NDS vykonáva činnosti s odbornou starostlivosťou tak, ako jej to umožňujú platné právne predpisy za súčasného dodržania vládou schváleného harmonogramu prípravy a realizácie projektov cestnej infraštruktúry.

 

R4 štátna hranica s Maďarskom – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – štátna hranica s Poľskom

Tento rok v lete plánujeme odovzdať do užívania motoristom úsek R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa. Druhá etapa prešovského obchvatu je momentálne v procese obstarávania. Venujeme sa tiež aktualizácii štúdie realizovateľnosti úseku R4 od Kapušian až po poľskú hranicu. Tento úsek je mimoriadne dôležitý vzhľadom na to, že je súčasťou TEN-T siete a medzinárodného koridoru Via Carpatia. Cieľom štúdie je nastavenie ekonomicky a technicky optimálneho vedenia rýchlostnej cesty, ktorá bude vyhovovať súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom severojužnom prepojení transeurópskeho TEN-T koridoru (Pobaltie – Poľsko – Slovensko – Maďarsko – Balkán).