PROFIL SPOLOČNOSTI

Stručný a prehľadný profil našej spoločnosti, informácie o manažmente a predstavenie hlavnej stratégie riadenia Národnej diaľničnej spoločnosti.

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ – KTO SME?


Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vznikla v roku 2005. Naším 100 % akcionárom je štát.
V súčasnosti pôsobíme po  celom Slovensku, pričom zamestnávame viac ako 1900 zamestnancov.
 

 

Príprava a výstavba diaľnic

Manažovanie prípravy a majetkovoprávneho vysporiadania realizuje Národná diaľničná spoločnosť aj prostredníctvom regionálnych Investičných odborov. Mnohé procesy v oblastiach projektovania, výkupov pozemkov, výstavby a dozorovania stavieb sa uskutočňujú v úzkej spolupráci s dodávateľskými subjektmi na základe kontraktov, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania. 

Vypracovanie technických štúdií, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, stabilizovanie trás diaľnic, dokumentácie pre územné rozhodnutie, výkup pozemkov a projektové dokumentácie na získanie stavebného povolenia - to je cesta k úspešnej výstavbe diaľnic naprieč celým Slovenskom.

Správa a údržba diaľnic

Prevádzku diaľnic zabezpečujeme prostredníctvom 15 stredísk správy a údržby, ktoré sú situované v blízkosti diaľnic po celom Slovensku. Priamo v regióne zabezpečujú správu a ich počet sa rozširuje v závislosti od dobudovávania novej infraštruktúry. Strediská správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest zabezpečujú súčasne aj zmluvné výkony na infraštruktúre patriacej iným správcom. Pridanou hodnotou služieb, ktoré strediská vykonávajú je aj bezplatná služba pre motoristov Diaľničná patrola.

Diaľničná patrola pravidelne hliadkuje, označuje a čistí miesta nehody.

Spoplatňovanie diaľnic

Za účelom rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku spoplatňujeme diaľnice a rýchlostné cesty. Príjem zo spoplatnenia je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá ho efektívne využíva v rámci budúcich investícií do výstavby a správy slovenských diaľnic a rýchlostných ciest.

Vozidlá nad 3,5 tony sú spoplatňované na diaľniciach, rýchlostných cestách a vymedzených úsekoch ciest I. triedy formou elektronického výberu mýta na základe satelitnej technológie. Vozidlá do 3,5 tony sú spoplatňované na diaľniciach a rýchlostných cestách formou elektronických diaľničných známok.

 

 

 

 

NAŠA VÍZIA SPOLOČNÁ VÍZIA DIAĽNIC

 

 • Nulová úrazovosť kmeňových zamestnancov a neustále zvyšovanie bezpečnosti diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku.
   
 • Využívanie všetkých prístupných ekologických a trvalo udržateľných riešení pri výstavbe a prevádzke diaľnic a rýchlostných ciest.
   
 • Akcelerácia dostavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku, ich postupná digitalizácia a napojenie v rámci projektu trojmoria, resp. Multimodálnych koridorov.
   
 • Profilovanie sa na modernú spoločnosť, ktorá sa orientuje na potreby zákazníka zvyšovaním štandardu poskytovaných služieb.
   
 • Vytvorenie systémovej a procesnej organizačnej štruktúry s cieľom rastu efektivity v riadení spoločnosti.
   
 • Zvýšenie podielu vlastných finančných prostriedkov na výstavbu a údržbu slovenských diaľnic a rýchlostných ciest.
   
 • Vytvorenie stavebného úseku spoločnosti orientovanej na špeciálnu techniku a technológie pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest.
   

 

PERSONÁLNE OBSADENIE NÁRODNEJ DIAĽNIČNEJ SPOLOČNOSTI


Predstavenstvo je štatutárny orgán Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorý riadi všetku jej činnosť, koná v jej mene
a zastupuje ju pri právnych úkonoch.
Jednotlivých členov predstavenstva NDS volí Valné zhromaždenie jediného akcionára.

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Ing.Paed.IGIP
predseda predstavenstva

Mgr. Jaroslav Ivanco
podpredseda predstavenstva

Ing. Tatiana Novotná
členka predstavenstva

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva

Ing. Ladislav Bariak
člen predstavenstva

 

Vedenie spoločnosti

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, Ing.Paed.IGIP
generálny riaditeľ

Mgr. Jaroslav Ivanco
riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií

Ing. Stanislav Beňo
riaditeľ investičného úseku

Ing. Ladislav Bariak
riaditeľ prevádzkového úseku

Ing. Tatiana Novotná
riaditeľka finančného úseku

 

Dozorná rada je najvyšší kontrolný orgán Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorý dohliada na výkon
pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti NDS.

Predseda dozornej rady:
Ing. Viera Šoltysová

Členovia:
Ing. Dušan Grňo

Členovia za zamestnancov:
Ing. Milan Vrábel
Róbert Werškov
 

VÝROČNÁ SPRÁVA NDS

Sumárny pohľad na pôsobenie Národnej diaľničnej spoločnosti počas celého roka.

 

 

Výročná správa za rok 2021 (3.22 MB)Správa audítora IFRS 2021.pdf (1.87 MB)Výročná správa za rok 2020 (3.32 MB)Správa audítora IFRS 2020 (1.32 MB) Výročná správa za rok 2019 (2.47 MB)Správa audítora IFRS 2019 (2.16 MB)Výročná správa za rok 2018 (2.32 MB)Správa audítora IFRS 2018 (2.04 MB)Výročná správa za rok 2017 (2.32 MB)Správa audítora IFRS 2017 (1.13 MB)Výročná správa za rok 2016 (2.65 MB)Správa audítora IFRS 2016 (506.34 kB)Výročná správa za rok 2015 (2.49 MB)Správa audítora IFRS 2015 (511.77 kB)Výročná správa za rok 2014 (1.69 MB)Výročná správa za rok 2013 (2.99 MB)Správa audítora IFRS 2013 (344.28 kB)Výročná správa za rok 2012 (2.56 MB)Správa audítora IFRS 2012 (1.15 MB)Výročná správa za rok 2011 (4.62 MB)Výročná správa za rok 2010 (7.37 MB)Výročná správa za rok 2009 (4.65 MB)Výročná správa za rok 2008 (3.92 MB)Výročná správa za rok 2007 (1.48 MB)Výročná správa za rok 2006 (1.31 MB) Výročná správa za rok 2005 (3.56 MB)


 

PODNIKATEĽSKÝ PLÁN


Definovanie konkrétnych cieľov Národnej diaľničnej spoločnosti vo všetkých kľúčových oblastiach.

 

 

Podnikateľský plán na rok 2023 (2.18 MB)Podnikateľský plán na rok 2022 (2.3 MB)Podnikateľský plán na rok 2021 (2.26 MB)Podnikateľský plán na rok 2020 (4.73 MB)Podnikateľský plán na rok 2019 (1.99 MB)Podnikateľský plán na rok 2018 (2.3 MB)Podnikateľský plán na rok 2017 (2.35 MB)Podnikateľský plán na rok 2016 (1.85 MB)Podnikateľský plán na rok 2015 (3.89 MB)Podnikateľský plán na rok 2014 (9.87 MB)Podnikateľský plán na rok 2013 (4.37 MB)Podnikateľský plán na rok 2012 (2.34 MB)Podnikateľský plán na rok 2011 (1.94 MB)Podnikateľský plán na rok 2010 (3.06 MB)Podnikateľský plán na rok 2009 (1.77 MB)Podnikateľský plán na rok 2008 (950.05 kB)Podnikateľský plán na rok 2007 (4.38 MB)Podnikateľský plán na rok 2006 (934.18 kB)