Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Praktické informácie o postupe a spôsobe podania oznámenia/podnetu a rovnako si Vás aj dovoľujeme informovať o potenciálnych následkoch podávania nepravdivých oznámení/podaní.

KAM A AKO NAHLASOVAŤ PODNETY


Pokiaľ máte podozrenie alebo vedomosť o nekalom, nehospodárnom alebo neetickom konaní spĺňajúcom znaky závažnej protispoločenskej činnosti, môžete ho nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

POŠTOU
priamo na adresu sídla spoločnosti
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
na obálku uveďte:  NEOTVÁRAŤ – 307/2014 Z. z.

Označenie obálky nápisom neotvárať zabezpečí ochranu Vašich osobných údajov pri registrovaní doručenej pošty do sídla NDS (samozrejme za predpokladu, že predmetný podnet/oznámenie vykonávate neanonymne, t. j. s uvedením Vašich osobných údajov).

 

ELEKTRONICKY
zaslaním e-mailovej správy na adresu
spoluprotikorupcii@ndsas.sk

 

vyplnením formulára na stránke NDS
FORMULÁR

 

Každé Vaše ohlásenie môžete urobiť anonymne (bez uvedenia osobných a kontaktných údajov) alebo neanonymne  - s uvedením Vášho mena, priezviska a adresy trvalého pobytu, prípadne aj s uvedením e-mailovej adresy. Ak si želáte byť informovaný o výsledku prešetrenia Vášho podnetu/oznámenia, uveďte prosím osobné a kontaktné údaje. V zmysle § 11 zákona budete oboznámený o výsledku prešetrenia do desiatich dní od dňa jeho preverenia.

Dovoľujeme si Vás rovnako upozorniť, že NDS sa bude zaoberať iba podnetmi/oznámeniami spĺňajúcimi znaky závažnej protispoločenskej činnosti podľa zákona a taktiež len tými, ktoré možno hodnoverne prešetriť – t.j. obsahujúcimi aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie spomínaných činov.

NDS nebude preverovať podnety, hlásenia, oznámenia nespĺňajúce znaky závažnej protispoločenskej činnosti a tiež tie, ktoré patria do priamej kompetencie príslušných orgánov ako sú orgány činné v trestnom konaní – polícia a prokuratúra alebo ich prešetrenie sa riadi ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako napr. zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a iné.

 

Upozornenie
V súvislosti s oznámením podnetu alebo podaní oznámenia je nevyhnuté si uvedomiť, že v prípade, ak ako oznamovateľ lživo obviníte niekoho z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, môžete byť obvinený z trestného činu krivého obvinenie v zmysle Trestného zákona.

Ak ako oznamovateľ v pozícii svedka uvediete nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo ak takú okolnosť zamlčíte v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom alebo policajtom, alebo pred súdom medzinárodného orgánu uznaného Slovenskou republikou, môžete byť obvinený z trestného činu krivej výpovede a krivej prísahy v zmysle Trestného zákona.

V prípade, ak sa preukáže, že ste spáchali vyššie uvedené trestné činy a budete odsúdený, zaniká Vám automaticky zo zákona ochrana a teda status chráneného oznamovateľa.

Preto si Vás dovolíme upozorniť na potrebu zváženia Vášho oznámenia, či skutočne disponujete informáciami, ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo inej ako závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu páchateľa, či skutočne svojím podaním predchádzate neetickému konaniu, prípadne k jeho odhaleniu alebo pomáhate odhaliť nehospodárne konanie.

V opačnom prípade samotné konanie môže byť nasmerované voči Vašej osobe, nakoľko za účelom ochrany osobnosti existuje viacero právnych inštitútov, ktorými je možné sa chrániť proti neopodstatneným, neoprávnený podaniam privodzujúcimi konania voči označenej osobe.

 

OCHRANA OZNAMOVATEĽA


Zákon Vám ako oznamovateľovi poskytuje ochranu formou získania statusu - chránený oznamovateľ. Vaše postavenia ako chráneného oznamovateľa spočíva v povinnosti zamestnávateľa  vyžiadať si na právne úkony alebo rozhodnutia zamestnávateľa súhlas inšpektorátu práce. Cieľom takejto ochrany je ochrániť Vás ako zamestnanca pred nepriaznivými úkonmi alebo rozhodnutiami zamestnávateľa prejavujúcich sa najmä v podobe ako zníženie platu, zrážky zo mzdy, preradenia na nižšiu prácu alebo predčasným skončením pracovného pomeru.

V prípade, ak si zamestnávateľ nevyžiada súhlas inšpektorátu práce, predmetný právny úkon alebo rozhodnutie zamestnávateľa je/sú neplatné.

Trestné konanie
Ako oznamovateľ môžete požiadať o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, v ktoromkoľvek štádiu trestného konania. O poskytnutí ochrany rozhoduje prokurátor alebo súd a doručením ich oznámenia zamestnávateľovi sa stávate chráneným oznamovateľom. Dané oznámenie, ktorým sa potvrdzuje Vaše postavenie ako chráneného oznamovateľa sa doručuje aj inšpektorátu práce a aj Vám.

Správne konanie
Pri správnych deliktoch môžete požiadať o poskytnutie ochrany orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte. Daný správny orgán zároveň aj rozhoduje o poskytnutí ochrany a zasiela oznámenie zamestnávateľovi a aj Vám.


Inšpektorát práce udelí súhlas na právny úkon alebo na rozhodnutie zamestnávateľa iba v prípade, ak zamestnávateľ preukáže, že medzi právnym úkonom/rozhodnutím a podaním podnetu/oznámenia neexistuje príčinná súvislosť. Status chráneného oznamovateľa neslúži ako ochrana voči zamestnávateľovi pri porušeniach pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce.

Ak máte záujem podať podnet alebo urobiť oznámenie anonymne, môžete požiadať prokurátora, súd alebo príslušný správny orgán o vydanie potvrdenia o tom, že ste oznamovateľ. Túto možnosť je vhodné využiť najmä v prípadoch, že bol proti Vám vykonaný negatívny právny úkon alebo rozhodnutie zamestnávateľa v súvislosti s podnetom/oznámením a inšpektorát práce je oprávnený pozastaviť účinnosť negatívneho pracovnoprávneho úkonu. Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu môže trvať až 14 dní a tým, že ak sa obrátite na súd s návrhom na predbežné opatrenie, pozastavenie účinnosti bude trvať až do právoplatného rozhodnutia súdu o takomto návrhu.

Vás status chráneného oznamovateľa zaniká:

▪ doručením Vášho písomného  oznámenia o vzdaní sa ochrany inšpektorátu práce ▪

▪ skončením alebo zánikom pracovnoprávneho vzťahu ▪

▪ skončením trestného konania alebo konania o správnom delikte, ochrana nezaniká, ak sa trestné konanie postúpi inému orgánu ▪

▪ odsúdením Vás ako oznamovateľa za trestný čin krivého obvinenia ▪

▪ odsúdením Vás ako oznamovateľa trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy s podaním oznámenia ▪

▪ ak sa preukáže, že ste oznámenie neurobili v dobrej viere ▪

 

ODMENA OZNAMOVATEĽA


Na poskytnutie odmeny nie je právny nárok, t. j. o jej udelení rozhoduje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe žiadosti oznamovateľa v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa preukázalo spáchanie správneho deliktu, ak predmetom oznámenia bol správny delikt alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol páchateľ uznaný vinným, ak predmetom oznámenia bol trestný čin.

Ministerstvo rozhoduje o udelení odmeny v lehote šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Výšku odmeny stanoví s ohľadom na mieru účasti oznamovateľa na objasnení závažnej protispoločenskej činnosti, zistení alebo usvedčení jej páchateľa a rozsah uchráneného alebo vráteného majetku, ak ho možno vyčísliť. Výška odmeny môže byť udelená až do výšky päťdesiatnásobku minimálnej mzdy.