Zverejnenie Strategických hlukových máp akčných plánov pre III. etapu

Strategické hlukové mapy (SHM)  popisujú akustickú situáciu v sledovanom území v roku 2016 pre väčšie komunikácie (viac ako 3 000 000 prejazdov/za rok, s použitím hlukového indikátora, ktorý ukazuje prekročenie akejkoľvek príslušnej platnej medznej hodnoty. Uvádzajú počet bytov, škôl, nemocníc a počet ľudí, ktorí sú v posudzovanej oblasti vystavení hluku opísanému špecifickými hodnotami hlukových indikátorov. Spracovávajú sa každých 5 rokov, sledujú vývoj hlučnosti v území a tomu odpovedajúci počet zasiahnutých osôb. Využívajú sa ako podklad pre strategické plánovanie a riadenie hluku v území, ako zdroj informácií pre verejnosť, na vypracovanie akčných plánov pre prevenciu a redukciu environmentálneho hluku.

 

Strategické hlukové mapy

 

Akčné plány ochrany pred hlukom boli vypracované v nadväznosti na spracované strategické hlukové mapy v III. etape na rok 2016 pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC o posudzovaní a riadení environmentálneho hluku a následne prijatého zákona NR SR č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Akčné plány majú charakter strategického dokumentu a slúžia ako podklad pri plánovaní dopravných ciest, v územnom plánovaní a pod., a sú podkladom pre následné detailné posúdenia a návrhy protihlukových opatrení.

 

Akčné plány 2016

 

Pripomienky k návrhu akčného plánu je možné adresovať: