Zeminy a kamenivá – dôležitá je štruktúra a pomer veľkostných zložiek

Na počiatku každej budovanej cesty je základná vrstva, teda podložie. Naň sa sypú jednotlivé vrstvy násypu. Násyp sa končí aktívnou zónou, na ktorú sa ukladá nestmelená zmes zo štrkodrvy. Do týchto „prvopočiatkov“ ciest, ale aj na budovanie iných stavebných objektov používame zeminy a kamenivá. Aj tie sú pod drobnohľadom našich kolegov z akreditovaného skúšobného laboratória Národnej diaľničnej spoločnosti. Laboranti si pri skúmaní vzorky posvietia najmä na pomer jednotlivých veľkostných zložiek zmesi.

Aká je cesta vzorky zeminy či kameniva zo stavby do laboratória

Potrebné množstvo vzorky zeminy či kameniva , ktoré príde na skúšanie do laboratória, závisí od toho, na čo sa daný materiál ide použiť, ale súhrnne má vzorka zhruba 50 kilogramov. Laboranti dajú vzorku vysušiť v sušičke na 105 – 110 °C, trvá to približne 13 hodín. Potom vzorku odvážia. Následne sa zmes premýva cez sitko pod tečúcou vodou a materiál, ktorý zostane na site  s veľkosťou otvorov 0,063 mm, sa dá vysušiť. Po opätovnom odvážení takto odborníci zistia množstvo odplaviteľných častíc.

 

Ďalším krokom je zistenie podielu jednotlivých veľkostí kameniva

Premytá a vysušená vzorka kameniva alebo zeminy sa umiestni do špeciálneho vibračného triediča na sitá. Táto sada sít je vytvorená z viacerých na seba uložených sít podľa zmenšujúcich sa rozmerov otvorov na danom site zhora nadol. Po nasypaní vzorky na sadu sít sa triedič zapne a vibrácie spôsobia, že jednotlivé frakcie sa od seba oddelia. Materiál z jednotlivých sít sa potom váži a vypočíta sa, koľko percent tvoria jednotlivé zložky z celkovej zmesi. Vpočíta sa percentuálny prepad na každom jednom site.

 

Zmes kameniva v konečnom dôsledku obsahuje všetky veľkosti a druhy. Pomer jednotlivých dielov závisí od toho, na čo sa má zmes použiť. Na každom site z prístroja musí ostať určité percento kameniva. Odborníci pri vypracovávaní protokolu berú ohľad práve na tento percentuálny pomer častí vzorky a určia, či je zmes vhodná alebo nevhodná na konkrétny účel využitia. Pokiaľ zmes vyhodnotia laboranti ako „podmienečne vhodnú“, táto zmes sa ešte dá vylepšiť. Môže sa upraviť rôznymi spojivami ako cement, vápno alebo zmesné spojivá.

 

Ďalšie skúšky vzoriek kameniva a zemín:

  • Stanovenie odolnosti hrubého kameniva proti rozdrobovaniu pomocou skúšky Los Angeles

Okrem zloženia zrnitosti sa na kamenive môže skúšať odolnosť proti rozdrobovaniu. Kamenivo sa vloží do prístroja – otlkový bubon - spolu s oceľovými guľami, kde sa miešajú pri určitej intenzite. Výsledkom je „odpad“ z kameňa, ktorý sa rozdrobil.

 

  • Skúška tvarového indexu kameniva

Cieľom tohto testu je zistiť, či je kamenivo vhodné z pohľadu tvaru – vhodné kamenivo má mať kubický tvar (čiže nie plochý). Každá vzorka však môže mať aj určité percento nekubických kameňov.

 

  • Skúška vlhkosti zemín

Táto skúška sa vykonáva porovnaním hmotnosti zeminy v mokrej a suchej podobe. Každá zemina sa totiž musí do násypu zabudovať pri určitej vlhkosti, tá musí byť optimálna – ani príliš mokrá ani príliš suchá. Má to totiž vplyv na zhutnenie.

 

  • Hustomerná skúška

Tento test nám určí zrnitosť jemnej zmesi zeminy.  Zo zeminy, vody a vodného skla sa pomocou mixéra urobí zmes, ktorá sa naleje do odmerného valca. Do odmerného valca sa ponorí hustomer a teplomer a v jednotlivých časových intervaloch sa odrátava, o koľko klesne hustomer. Potom sa vyhodnotí, aký typ zeminy to je a teda či je zmes vhodná na určený účel. Táto skúška sa vykonáva počas 24 hodín.

 

O laboratóriu NDS

Prácam, ktoré sme opísali vyššie, sa venujú zamestnanci NDS v našom akreditovanom oficiálnom laboratóriu. NDS má takto zabezpečený interný dohľad nad kvalitou nielen použitej asfaltovej zmesi , ale napríklad aj betónu, kameniva a zemín na jednotlivých stavbách. Laboranti preskúmajú a vykonajú zhruba 600-800 skúšok ročne.