Diaľničná križovatka v Liptovskom Mikuláši dostala nové osvetlenie

Národná diaľničná spoločnosť zrekonštruovala verejné osvetlenie na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš. Na mimoúrovňovej križovatke a jej vetvách sme osadili celkovo 84 nových stožiarov a 92 svietidiel a na chodníku pod križovatkou pribudlo 12 nových stožiarov s rovnakým počtom svietidiel. Do rekonštrukcie osvetlenia sme investovali zhruba 400.000 eur. Vďaka rekonštrukcii osvetlenia sa skvalitnila bezpečnostná úroveň a zlepšil sa dopravný komfort motoristov.

Rekonštrukcia pozostávala z osadenia nových oceľových osvetľovacích žiarovozinkovaných stožiarov. Priamo na križovatke majú nadzemnú výšku aspoň 14 metrov, na chodníku pod križovatkou zhruba 5 metrov. LED svietidlá sú na križovatkových stožiaroch upevnené na jednoramennom alebo dvojramennom výložníku na stožiari a nad chodníkmi bez výložníka priamo na stožiari, ktorý má samostatný betónový základ.

 

Súčasťou prác boli aj úpravy na rozvádzači. Vymenili sa istiace a ovládacie zariadenia. Regulácia osvetlenia prebieha systémom Interact City, ktorý spočíva vo vzdialenej správe a monitorovaní prevádzky, stavu a v online riadení. Prenos dát je pritom, samozrejme, šifrovaný a režim svietidiel nezlyhá ani v prípade výpadku siete mobilných operátorov.