Lehota na opravu chyby pri kúpe diaľničnej známky je oddnes výrazne dlhšia

Národná diaľničná spoločnosť pristúpila k zmene obchodných podmienok pri nákupe elektronickej diaľničnej známky. Najvýznamnejšou zmenou je, že pôvodný 15-minútový interval na opravu akéhokoľvek údaju zadaného pri nákupe známky sa výrazne predlžuje. Po novom je možné oznámiť opravu napríklad chybne zadaného evidenčného čísla vozidla až do konca daného kalendárneho dňa. NDS touto zmenou výrazne vyšla v ústrety motoristom, ktorí si zle zadaný údaj všimli až s väčším časovým odstupom a nestihli požiadať o opravu do 15 minút.

Naďalej platí, že za zadané údaje pri nákupe akéhokoľvek typu elektronickej diaľničnej známky zodpovedá sám zákazník. Ak sa pri zadávaní údajov pomýli alebo niečo vynechá, je povinný oznámiť to poskytovateľovi služby (momentálne SkyToll) bezodkladne po zistení, najneskôr však po novom do konca kalendárneho dňa, v rámci ktorého bol takýto chybný alebo neúplný údaj poskytnutý. Pozor, ak táto lehota uplynie, oprava, doplnenie alebo zmena bude možná len v tom prípade, ak preukázateľne pôjde o neexistujúce vozidlo.

Ďalšie zmeny

Nový postup bude NDS uplatňovať aj vzhľadom na novú legislatívu súvisiacu s možnosťou prenosu tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) medzi vozidlami. Pokiaľ si motorista kúpi nové auto, ale umiestni naň svoju pôvodnú TEČ , na ktorej má platnú diaľničnú známku, tá ostane platná.

Pokiaľ si motorista chce preniesť platnú diaľničnú známku z pôvodného EČV kúpeného vozidla na úplne nové evidenčné číslo, postup bude rovnaký, ako doteraz. Pribudne však povinnosť priložiť aj potvrdenie o úhrade diaľničnej známky. Takisto sa po novom požaduje priloženie kompletne vyplneného a podpísaného písomného súhlasu pôvodného prevádzkovateľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok. 

Naďalej ostáva v platnosti, že o zmenu v evidencii je možné požiadať buď na portáli eznamka.sk alebo vo vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ak motorista predloží korektne všetky doklady potvrdzujúce zmenu evidenčného čísla vozidla, tento proces trvá maximálne dva pracovné dni, zmena však býva štandardne realizovaná v priebehu jedného pracovného dňa. Následne je motoristovi zaslané potvrdenie o vybavení žiadosti na ním zadanú emailovú adresu, resp. formou SMS.

Za účelom zmeny registrácie vozidla sa vyžaduje predložiť (v prípade internetového portálu predložiť elektronicky v jednom súbore ZIP či RAR) doklady preukazujúce realizáciu zmeny EČV, a teda fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla a fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla resp. pôvodnú a novú PZP či zelenú kartu kvôli VIN, z dôvodu preukázateľnosti, že ide o to isté vozidlo so zmenenou EČV. V prípade dočasných značiek pôjde o potvrdenie o pridelení prevozných značiek s VIN vozidla. Okrem toho, samozrejme, dokumenty, ktoré sme spomenuli v rámci nových podmienok, čiže potvrdenie o úhrade diaľničnej známky, prípadne písomný súhlas predchádzajúceho prevádzkovateľa vozidla. Pozor, známka pre nové EČV bude platná až od okamihu zmeny. Akýkoľvek prejazd pred týmto dátumom je zaznamenaný ako priestupok.