Medzinárodný projekt má chrániť zvieratá pred zrážkami na cestách

NDS sa spojila so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov.

Národná diaľničná spoločnosť je súčasťou ambiciózneho projektu TRANSGREEN (Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody), ktorého cieľom je zaviesť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v rámci karpatských krajín. Spoločne s partnermi z Česka, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny sme sa stretli v Bratislave, s cieľom posilniť medzirezortnú a medzinárodnú spoluprácu pri plánovaní dopravnej infraštruktúry krajín Karpatského regiónu, ktorý je rozsiahlym horským celkom strednej a východnej Európy s množstvom chránených území. 

 

"Účasť Národnej diaľničnej spoločnosti v projekte Transgreen považujem za skvelú príležitosť poučiť sa zo skúseností našich partnerov a podeliť sa s nimi o skúsenosti zo Slovenska. Poučné sú pre nás skúsenosti pozitívne aj negatívne (tzv. good and bad practice) a spoliehame sa, že najviac sa naučíme na reálnych situáciách. S využitím týchto skúseností chceme budovať na Slovensku dopravnú infraštruktúru, ktorá bude klásť osobitný dôraz na ekologické koridory a ekológiu ako takú," vyhlásil investičný riaditeľ NDS Jiří Hájek. 

 

Pilotné územia na Slovensku

 

Keďže veľké líniové stavby, ktoré sa postupne budujú naprieč krajinou, sa často dotýkajú cenných území a pretínajú migračné trasy živočíchov, chceme  aj týmto stretnutím prispieť ku konkrétnym návrhom „zelených” opatrení, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory. 

 

Na Slovensku sú v rámci projektu vytýčené dve pilotné územia – Kysuce, Malá Fatra a Strážovské vrchy na severozápade Slovenska a územie od Cerovej vrchoviny až po ukrajinskú hranicu na juhovýchode Slovenska. 

 

„Horské oblasti sú z pohľadu vplyvu dopravy zraniteľnejšie ako iné typy krajiny. Diaľnice a vysokorýchlostné cesty predstavujú pre väčšinu živočíchov neprekonateľnú bariéru. Zvieratá ostávajú izolované v určitom priestore, čo im znemožňuje možnosť krížiť sa s jedincami iných populácií. Týka sa to najmä veľkých šeliem, ako je medveď, rys a vlk. Z dlhodobého hľadiska to môže mať fatálne dôsledky na prežívanie druhu ako takého. Na miestach križovania migračných trás s dopravnou  infraštruktúrou vznikajú kolízne miesta, ktoré sú nebezpečné nielen pre zvieratá, ale aj pre vodičov,“ uviedla Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko.

 

Zdroj: Peter Orolin

 

Mapovanie pohybu zveri

 

Doposiaľ sa v rámci projektu uskutočnil zber  a analýza administratívnych a vedeckých poznatkov zo štyroch  pilotných území, ktoré sa overili priamo v teréne. Výstupom je Hĺbková analýza každého pilotného územia, čo je  štúdia, ktorá obsahuje identifikáciu a popis konkrétnych ekologických koridorov v pilotnom území. V týchto územiach sa počas jedného roka s pomocou fotopascí realizovalo mapovanie pohybu živočíchov popri vybraných úsekoch ciest  a ich úmrtnosť spôsobená dopravnými prostriedkami. 

 

Dôležité opatrenia

 

Dôsledkom nepriechodnosti komunikácie pre zver vznikajú dopravné nehody s negatívnymi vplyvmi na životy a zdravie obyvateľov, úhyn živočíchov a ekonomické škody na dopravných prostriedkoch ako aj na majetku NDS. 

 

Realizáciou opatrení eliminujúcich stret zveri a dopravných prostriedkov, napríklad aj budovaním a opravou oplotenia, dochádza k znižovaniu úhynu zveri na diaľniciach a rýchlostných cestách. V súčasnej dobe máme oplotené takmer všetky úseky prevádzkovaných diaľnic a rýchlostných ciest okrem tých, kde prebieha investičná činnosť. V roku 2017 sme opravili 7,430 km oplotenia. Doposiaľ v tomto roku sme zrealizovali takmer 2,4 km nového oplotenia a opravili viac ako 1,3 km oplotenia, ktoré bráni lesnej zveri dostať sa na cestu. 

 

Jedným z riešení ako môžu živočíchy neprekonateľnú bariéru vo forme diaľkovej komunikácie zdolať, sú ekodukty. Na Slovensku sú v súčasnosti vybudované 3 ekodukty, tzv. „zelené mosty“ D1 Mengusovce - Jánovce, ďalší je na úseku D1 Važec – Mengusovce a na D2 pri obci Moravský Svätý Ján.  Vďaka výstavbe ekoduktov sa znížil úhyn zveri v roku 2017 oproti roku 2016 o 11,4 %. 

 

 

Ďalší zelený most 

 

Potreba vybudovania ekoduktu vznikla aj pri obci Svrčinovec na už zrealizovanom úseku diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité. Táto diaľničná stavba totiž zasahuje do terestrického biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver lokalizovaného medzi obcou Svrčinovec a štátnou hranicou SR/ČR. Výstavba tohto zeleného mosta je aktuálne v príprave, začiatkom roka 2019 je plánované vyhlásenie verejného obstarávania na jej zhotoviteľa. 

 

 

O projekte TRANSGREEN

 

  • Cieľom je navrhnúť riešenia a konkrétne „zelené” opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravnej infraštruktúry na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory
  • Prispieť k zníženiu negatívnych dopadov nových cestných komunikácií na migrujúce živočíchy a vypracovať konkrétne návrhy riešení pre štyri vybrané európske pilotné lokality
  • Doposiaľ sa v rámci projektu uskutočnil zber  a analýza administratívnych a vedeckých poznatkov zo štyroch  pilotných území, ktoré sa overili priamo v teréne. Výstupom je Hĺbková analýza každého pilotného územia
  • V prípade napr. cezhraničného územia SVK/CZ) v oboch krajinách stále chýbajú kvantitatívne a kvalitatívne údaje o úmrtnosti zvierat na cestách a železniciach a chýba spoločná databáza
  • Ďalším doterajším výsledkom je Štúdia súčasného stavu legislatívneho rámca, územného plánovania a ochrany biodiverzity v Karpatoch. Je východiskovým podkladom pre vytvorenie smerníc rozvoja integrovanej dopravnej infraštruktúry a príručky pre zavedenie monitorovacieho systému dopravnej infraštruktúry v Karpatoch

  • Pomáha nadviazať bližšie vzťahy medzi ochranármi a rezortom dopravy, ktorý je zodpovedný za budovanie a údržbu dopravnej infraštruktúry. Výsledkom projektu bude Katalóg opatrení na zmiernenie dopadov vplyvu dopravnej infraštruktúry na ekologické koridory, ktorý priamo nadväzuje na hĺbkovú analýzu

  • Ďalším významným výstupom budú Odporúčania pre rozvoj trvalo udržateľnej dopravy v Karpatoch, ktoré budú slúžiť pre tvorbu legislatívy a ďalšie rozhodovacie činnosti v oblasti dopravy