Memorandum s univerzitami nám otvorilo dvere ku kvalitnej spolupráci

Národná diaľničná spoločnosť uzatvorila so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou Memorandum o porozumení a spolupráci pri štúdiu, vzdelávaní a vedecko – výskumnej činnosti. K podpisu Memoranda sme pristúpili 16. novembra 2021, symbolicky deň pred medzinárodným dňom študentstva. Národná diaľničná spoločnosť dlhodobo podporuje a naďalej chce podporovať univerzity technického typu.

"Slovensko je priemyselný štát. Viac ako 23 percent HDP tvorí priemysel tohto štátu. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme hľadali partnerstvá tam, kde ich vieme skutočne nájsť. Akademická obec je pre nás nezastupiteľná, my sme odborníci z praxe a pre nás je dôležité, aby si študenti našli uplatnenie v našej spoločnosti," zhodnotil Vladimír Jacko, generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti s tým, že si uvedomuje význam vedy, vzdelávania a ich prepojenia s praxou a práve pre to bude naša spoločnosť prehlbovať spoluprácu so špičkovými slovenskými univerzitami. 

 

"Spolupráca s NDS je pre našu univerzitu veľmi dôležitá. Či už na poli projektovom, naši zamestnanci významným spôsobom prispievajú pri príprave posudkov, legislatívy. Veľmi vítam aj to, že NDS chce vstúpiť do komunikácie pri nastavení študijných programov," povedal pri podpisovaní Memoranda prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity. "Pre nás je to rovnako zásadný míľnik, lebo máme platformu, na základe ktorej budeme do procesu zapájať našich expertov a odborníkov na znalectvo, ale budeme súčinní aj pri plánovaní autostrád, na obdobie ďalších 10 až 15 rokov," reaguje Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Nestaviame len cesty, ale aj možnosti a príležitosti

Memorandum poskytne základ pre budúce formy spolupráce a prinesie nám príležitosť pre prehĺbenie praktických znalostí študentov s predpokladom využitia ich záujmu o prácu pre najväčšieho investora na Slovensku - Národnú diaľničnú spoločnosť.

 

"Naše univerzity prinášajú inovácie, kreatívne a efektívne nápady. Toto sú znalosti a skúsenosti, ktoré potrebujeme, aby sa budovali u študentov. Je to mladý potenciál, v ktorom vidíme obrovskú šancu pre nás," dopĺňa Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT.

 

V záujme upevňovania vzťahov si bude NDS a univerzity vzájomne vychádzať v ústrety napríkad pri tvorbe bakalárskych, diplomových alebo dizertačných prác formou vypisovania odborných tém, vedenia prác zamestnancami NDS, zabezpečovaní odborných prednášok vykonávaných zamestnancami NDS, poskytovaním vzájomných konzultácií a odborných diskusií a vytváraní podmienok na prípravu študentov pre trh práce, napríklad formou krátkodobých stáží.

 

"Podpísanie Memoranda vnímam ako obojstranne výhodné partnerstvo. Už niekoľko rokov spolupracujeme s NDS, nedávno sme napríklad participovali na odbornej analýze vo veci návrhu technického riešenia toaliet na odpočívadlách, vrátane jeho vybavenia. Memorandum bude pre našu univerzitu obrovskou výhodou," priznáva prof. Ing. Ervín Lumnitzer, PhD., prorektor pre vzdelávanie z Technickej univerzity v Košiciach.

 

Univerzity budú pre NDS zabezpečovať odborné posudky, analýzy, správy a návrhy k legislatívnym, ako aj odborným a strategickým materiálom, najmä v oblasti výstavby cestnej infraštruktúry, vrátane ich širšieho vybavenia.