Motoristi z okolia Bratislavy získajú ďalšie napojenie na diaľnicu D1

Národná diaľničná spoločnosť opäť odštartovala práce na križovatke Triblavina na diaľnici D1. Koniec prác predpokladáme v roku 2020. Ak by výstavbu križovatky Triblavina neblokovali aktivisti, križovatka už v súčasnosti mohla slúžiť občanom.

Križovatka Triblavina bude dopravne napojená na súčasnú diaľnicu D1 v úseku Bratislava – Senec prostredníctvom samostatných križovatkových vetiev a navrhovanú komunikáciu II. triedy  v mieste turbo-okružných križovatiek, ktorá bude v budúcnosti postupne dobudovaná a napojená na cestu I/61 Bratislava - Senec a cestu II/502 Bratislava - Pezinok. 

 

V mieste styku vetiev križovatky a spomínanej navrhovanej miestnej komunikácie sú projektované namiesto stykových križovatiek menej kolízne turbo - okružné križovatky, a to z dôvodu zabezpečenia vyššej bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V rámci budovania križovatky sa na diaľnici D1 vybuduje podjazd pre križovanie s novou mestskou komunikáciou. 

 

Zmena technického riešenia

 

Križovatka Triblavina je od mája 2015 vo výstavbe v zmysle platného stavebného povolenia. V súvislosti so zmenou technického riešenia diaľnice D1 dôsledkom rastúcich intenzít dopravy a koordinácie s diaľnicou D4 v križovatke D1/D4 prišlo k úprave šírkového usporiadania diaľnice D1 čo malo dopad aj na  križovatku Triblavina (zmena z 6-pruhu s kolektormi na 8-pruh).čo vyvolalo potrebu zmeny stavby križovatky pred dokončením pre stavebné objekty súvisiace s diaľnicou. V súvislosti s výstavbou križovatky Triblavina bude zrekonštruovaný priľahlý úsek vozovky diaľnice D1 v rámci ktorého sa rozšíri diaľnica na 8-pruhov.

 

Križovatka Triblavina sa bude stavať tak, aby sa v budúcnosti na ňu mohli napojiť tzv. kolektory, ktoré by v prípade potreby viedli popri diaľnici.

 

Vedenie dopravy počas prác

 

V priebehu augusta sa začne s presmerovaním dopravy do režimu 3 zúžených pruhov v každom smere jazdy, rýchlosť bude znížená na 80 km/h. V prvej fáze bude doprava na diaľnici D1 vedená prevažne v ľavom jazdnom páse, strednom deliacom páse a časti pravého pásu. Týmto usporiadaním dopravy vznikne v pravom jazdnom páse pracovný priestor oddelený obojstranným betónovým zvodidlom. Od augusta do novembra 2018 budú prebiehať stavebné práce na rozšírení južnej strany telesa diaľnice v celej dĺžke stavby a dočasný násyp v mieste navrhovaného diaľničného mosta.

 

Pri realizácii dočasného dopravného značenia žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť v tomto úseku.

 

V prvom štvrťroku 2019 bude doprava  v smere von z Bratislavy presmerovaná na dočasne rozšírený úsek diaľnice D1 v režime 3+3 jazdné pruhy . Následne po vybudovaní polovice podjazdu sa v rovnakom režime presmeruje doprava v smere do Bratislavy a vybuduje sa druhá polovica podjazdu.