NDS vyhlásila súťaž na hlavnú trasu Višňového

Výstavba potrvá najviac tri roky

NDS vyhlásila súťaž na hlavnú trasu úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Víťaz verejného obstarávania dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trasu vrátane mostov, vozovky ako aj oporných a zárubných múrov. Predpokladaná hodnota zákazky je 260,9 milióna eur bez DPH a lehota výstavby nebude dlhšia ako 36 mesiacov. NDS plánuje ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca roka 2020 a následne dokončiť stavebné práce a odovzdať dielo do užívania motoristom najneskôr do konca roka 2023.

 

Verejné obstarávanie bude prebiehať formou súťažného dialógu, keďže ide o rozostavané dielo bez dokončenej projektovej dokumentácie s cieľom čo najrýchlejšieho ukončenia súťaže ako aj samotnej stavby. NDS bude viesť súťažný dialóg s najmenej štyrmi uchádzačmi, ktorí budú vybraní podľa eliminačných kritérií po splnení podmienok účasti. Znamená to, že zo všetkých prihlásených do súťaže budú do samotného súťažného dialógu vybraní tí najlepší.  Po ukončení dialógu budú uchádzači vyzvaní na predloženie konečných ponúk.

 

NDS aj v tomto prípade použije na hodnotenie ponúk kvalitatívne kritériá, v ktorých bude hodnotiť okrem ceny aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie, lehotu na dokončenie stavby a environmentálne kritéria.

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Váha kritéria

1

Cena

45%

2

Lehota na  vypracovanie projektovej dokumentácie

5%

3

Lehota na sprejazdnenie diaľnice

35%

4

Environmentálne kritérium:

Množstvo akumulovanej vody v krajine

15%

 

Historicky ide o najotvorenejšiu súťaž NDS, ktorej prípravu sme realizovali maximálne transparentným spôsobom. NDS pred vyhlásením súťaže opakovane konzultovala návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci tzv. prípravných trhových konzultácií,  následne všetky relevantné návrhy zapracovala do súťažných podkladov. Projekt posúdil  Útvar hodnoty za peniaze MF SR,  inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Národná diaľničná spoločnosť do súťažných podkladov zapracovala všetky návrhy a pripomienky Úradu pre verejné obstarávanie. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

 

Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové sme proces verejného obstarávania rozdelili na štyri etapy. Po súťažnom dialógu na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku bude nasledovať súťaž na technológiu tunela, verejné obstarávanie na stredisko údržby, vrátane regionálneho operátorského pracoviska a ako posledná sa vyhlási súťaž na výstavbu diaľničného odpočívadla Turie.

 

Výsledné predpokladané náklady na výstavbu úseku sú zhruba 515 mil. eur bez DPH a to vrátane už vyfakturovaných cca 170 miliónov eur doterajšiemu zhotoviteľovi.

Hlavná trasa: 260 mil. eur PHZ

Technológia tunela: cca 45 mil. eur

Stredisko údržby a centrálne operátorské pracovisko: cca 25 mil. eur

Odpočívadlo Turie: cca 15 mil. eur