Pri plánovaní ciest treba myslieť aj na migrujúce živočíchy

NDS sa spojila so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF) a odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali pri plánovaní dopravných koridorov rešpektujúc potreby voľne žijúcich živočíchov.

Veľké líniové stavby, ktoré sa postupne budujú naprieč krajinou sa často dotýkajú cenných území a pretínajú migračné trasy živočíchov. Rozbieha sa ambiciózny projekt TRANSGREEN, ktorého cieľom je zaviesť environmentálne šetrné plánovanie dopravných koridorov v rámci karpatských krajín.

 

„V európskom kontexte sú Karpaty pohorím s nádhernou prírodou a unikátnou biodiverzitou. Napriek tomu, že Karpaty pretína viacero dopravných tepien, stále tu žijú významné populácie veľkých šeliem. Karpaty predstavujú posledné zvyšky skutočnej divočiny v strednej Európe. Pre živočíchy, ako sú medveď, vlk a rys je však migrácia potrebnou súčasťou života najmä z pohľadu zachovania zdravých populácií, hovorí Mgr. Miroslava Plassmann, PhD. riaditeľka WWF DCP Slovensko.

 

Záchrana migračných trás 

 

Výstavbou diaľkových dopravných koridorov sa však v krajine vytvárajú výrazné bariéry, ktoré život veľkých šeliem ohrozujú. Diaľnice a železnice rozdeľujú krajinu, čo negatívne ovplyvňuje prírodu a populácie živočíchov. Tento proces je často nezvratný. Problémom je aj umiestnenie ciest v horských údoliach. Zástavba neustále pribúdajúca pozdĺž ciest vytvára nepreniknuteľnú bariéru. V kritických miestach sa s narastajúcou intenzitou dopravy zvyšuje pravdepodobnosť úhynu živočíchov na cestách.

 

Množstvo pôvodných migračných trás živočíchov už bolo prerušených doterajšou výstavbou ciest. Na záchranu populácií veľkých šeliem v Karpatoch je nevyhnutné zabezpečiť prísnu ochranu a obnovu existujúcich migračných koridorov. Ak sa v krátkom čase nepodniknú v tomto smere žiadne kroky, populácie veľkých šeliem budú v mnohých častiach Karpát odsúdené na zánik.

 

V nasledujúcich rokoch sa v karpatských krajinách očakáva masívny rozvoj dopravných sietí. V Európe existuje množstvo príkladov ako možno negatívne dopady dopravy na životné prostredie minimalizovať. “Máme jedinečnú príležitosť využiť skúsenosti z iných európskych krajín, vyhnúť sa chybám a vytvoriť v rámci Karpát dopravnú infraštruktúru, ktorá bude brať ohľad na migrujúce živočíchy” zdôrazňuje Ing. Ladislav Dudáš, PhD., MBA investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

Zelené opatrenia

 

V rámci projektu sa vypracuje súbor všeobecných opatrení a pravidiel napr. v oblasti priestorového plánovania, manažmentu územia, ako i monitoringu živočíchov, ktorý sa bude dať aplikovať v celom karpatskom regióne. Projekt má však ambíciu navrhnúť aj konkrétne „zelené” opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať vplyv dopravných stavieb na prírodu s osobitným dôrazom na ekologické koridory. “Naším cieľom je zaistiť bezpečnú migráciu a pohyb druhov živočíchov, ktoré sú najzraniteľnejšie voči vplyvu dopravnej infraštruktúry, najmä medveďa, vlka a rysa. Je však nevyhnutné, aby bola ochrana migračných koridorov zabezpečená ich premietnutím do územných plánov, ako i vhodným systémom manažmentu okolitého územia”, konštatuje RNDr. Ján Kadlečík, vedúci odboru medzinárodnej spolupráce, Štátna ochrana prírody SR.