R2 s tunelom Soroška: Zrušenie verejného obstarávania

Národná diaľničná spoločnosť zrušila 8.7.2020 verejnú súťaž na zhotoviteľa rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorej súčasťou je aj tunel Soroška. O zrušení verejnej súťaže boli informovaní všetci záujemcovia. Súťaž bola vyhlásená 31.12.2019.

Zákon o verejnom obstarávaní nás oprávňuje zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno požadovať, aby sa vo verejnom obstarávaní pokračovalo.

 

Odôvodnenie zrušenia súťaže

  • Verejné obstarávanie bolo vyhlásené bez právoplatného stavebného povolenia, zároveň v zmysle zadanej dokumentácie nie je možné získať stavebné povolenie a tým pádom je projekt v zmysle dokumentácie nerealizovateľný.
  • Celkovo bolo doručených 1052 žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov. Predmetom žiadostí o vysvetlenie boli najmä nezrovnalosti a chyby vo výkaze výmer a v poskytnutej projektovej dokumentácii. Vysvetlením predmetných žiadostí by došlo k zásadnej zmene súťažných podkladov. Národnej diaľničnej spoločnosti by tak vznikla povinnosť opraviť súťažné podklady a prípadne opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie.

 

Vyjadrenie Útvaru hodnoty za peniaze

Národnej diaľničnej spoločnosti zaslal Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR v decembri 2019 vyjadrenie k hodnoteniu projektu, v ktorom sa uvádza:

  • predložený projekt nie je spoločensky návratný
  • razenie tunela nesie výrazné a nepopísané environmentálne riziká
  • projekt nemá stavebné povolenie
  • tunelová časť projektu vzhľadom na extrémne zložitú krasovú geológiu horského masívu a pre neúplnosť projekčných podkladov a úradných rozhodnutí nesie vysoké riziko prekročenia nákladov a oneskorenia výstavby
  • projekt nie je možné financovať z fondov EÚ

 

Z uvedených skutočností vyplýva, že existuje opodstatnený a legitímny dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.  

 

Uvádzame, že v budúcnosti sa uplatní verejná súťaž na realizáciu úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s celospoločenskými prioritami.