Zhotoviteľ úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala je stále povinný pokračovať vo výstavbe diaľnice a plne zodpovedá za jej dokončenie

Zhotoviteľ úseku D1 s tunelom Višňové je naďalej povinný pokračovať vo výstavbe diaľnice, nemá právo prerušiť práce a plne zodpovedá za jej dokončenie. NDS prioritne pracuje na všetkých možnostiach a scenároch s jediným cieľom, ktorým je čo najrýchlejšie sprevádzkovanie tohto úseku. NDS zároveň poskytuje zhotoviteľovi nadštandardnú súčinnosť pri všetkých úlohách vyplývajúcich zo zmluvy.

Kapacity, ktoré zhotoviteľ na stavbe nasadil po Novom roku, sú nedostatočné. Zhotoviteľ, aj napriek meškaniu, v čase vianočných sviatkov nerealizoval na úseku žiadne práce.

 

Na stavbe tohto typu by malo pracovať 400 až 500 ľudí, v prípade potreby akcelerácie prác 600 až 800 ľudí. Dnes, 10. januára, na stavbe pracuje 50 pracovníkov, v stredu 9. januára to bolo 36 pracovníkov a v utorok 8. januára na stavbe pracovalo 31 ľudí. Zhotoviteľ realizuje práce na tuneli a križovatke Lietavská Lúčka, na iných stavených objektoch sa nepracuje. NDS dlhodobo upozorňuje zhotoviteľa na nedostatočné kapacity na stavbe a opätovne vyzýva zhotoviteľa na navýšenie kapacít.

 

NDS nemá právo vstupovať do pracovno-právnych vzťahov zhotoviteľa

NDS už viac ako rok dostáva od jednotlivých subdodávateľov zhotoviteľa opakované upozornenia, že im zhotoviteľ neuhrádza platby za nimi vykonané práce na projekte a z toho dôvodu existuje riziko zastavenia prác z ich strany. NDS však nemá právo vstupovať do pracovno – právnych vzťahov zhotoviteľa ani do obchodných vzťahov zhotoviteľa s jeho podzhotoviteľmi. Zdôrazňujeme, že naša spoločnosť riadne uhrádza všetky platby, ktoré sú splatné v zmysle zmluvy o dielo a to v lehote ich splatnosti. 

 

Stavebný dozor podľa zmluvy o dielo vykonal 28.12.2018 kontrolu sekundárneho ostenia tunela a cementobetónového krytu vozovky (míľnik č.3) v južnej a severnej tunelovej rúre tunela Višňové. Stavebný dozor konštatoval, že nedošlo k dokončeniu sekundárneho ostenia a cementobetónového krytu vozovky v južnej ani severnej tunelovej rúre.

 

Míľnik č. 2 (prerazenie tunela) meškal necelých 9 mesiacov. Situácia pri treťom míľniku ukazuje, že  meškanie sa oproti platnému harmonogramu zvyšuje, z čoho sa dá predpokladať, že zhotoviteľ nedosiahne míľnik č. 3 ani v náhradných lehotách stanovených v zmluve o dielo. NDS postupuje dôsledne podľa zmluvy o dielo a je plne pripravená využiť všetky sankcie a pokuty, ktoré zmluva umožňuje. Do dnešného dňa si NDS uplatnila voči Zhotoviteľovi dva nároky za nesplnenie Míľnika č.2 v celkovej výške 6 147 000 eur.