R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (2. úsek) - II. fáza

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond  

 

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu:

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2.úsek) – II. fáza 

Miesto realizácie projektu:

Okres Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Košický kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

62 132 394,39 €

Opis projektu: 
Predmetná stavba R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, 2. úsek zabezpečí odľahčenie v súčasnosti zaťaženej dopravnej siete v okolí mesta Košice ako aj v samotnom meste od tranzitnej dopravy a zároveň vytvorením juhovýchodného obchvatu mesta s viacerými novými napojeniami na existujúci dopravný systém prerozdelenie zdrojovej a cieľovej dopravy, čím sa odľahčia v súčasnosti vyťažené vstupy do mesta. Týmto sa zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť dopravy a dôjde k výraznému zlepšeniu dopravno – prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu.

Cieľom projektu je postupné dokončenie rýchlostného koridoru R2, zlepšiť hlavné národné a medzinárodné cestné spojenie a zníženie dopravného zaťaženia na jestvujúcej cestnej sieti odklonením tranzitnej dopravy mimo mesta Košice. Potreba dokončiť tento úsek vyplýva zo Strategického plánu rozvoja infraštruktúry SR do r. 2030 – Masterplan – Dopravná stratégia SR, ktorý predstavuje základný dokument pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na území Slovenskej republiky. 
Finančná podpora z EÚ bude použitá na stavebné práce, nákup pozemkov a revitalizáciu mokradí Valaliky.

 

Mapa diaľnic a rýchlostných ciest D1, R2 a R4 

 

Informácie o Programe Slovensko 2021 – 2027 nájdete na: 

https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/

 

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond