Realizácia cezhraničného cestného spojenia na trase Via Carpatia medzi Poľskom a Slovenskom


Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.     
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  

 

Názov projektu:
Realizácia cezhraničného cestného spojenia na trase 

Via Carpatia medzi Poľskom a Slovenskom.

 

Miesto realizácie projektu:
Okres Prešov, Svidník, Prešovský kraj  

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:
560 000,00 €  

 

Opis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je aktualizácia štúdie realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R4 štátna hranica SR/PR – Kapušany“, ktorá bude slúžiť na potrebný progres pri príprave investičných stavieb v úseku medzi Kapušanmi pri Prešove a štátnou hranicou Slovenská republika –Poľsko. Táto štúdia realizovateľnosti bude analyzovať a posudzovať rôzne variantné riešenia predmetného úseku rýchlostnej cesty R4, vyhodnocovať vhodnosť týchto riešení na súčasnú dopravnú situáciu, kde bude zohľadňovať aj súčasnú a plánovanú dopravnú infraštruktúru na danom území. Navrhnuté riešenia bude posudzovať z dopravného, technického, environmentálneho a ekonomického hľadiska, pretože súčasťou štúdie je aj analýza nákladov a výnosov na určenie uskutočniteľnosti projektu prostredníctvom kvantifikácie nákladov a výnosov v definovanom časovom horizonte, z pohľadu všetkých zúčastnených strán a všetkých možných externalít projektu. 

Štúdia realizovateľnosti predmetného úseku je potrebná aj pre následnú prípravu či realizáciu investičných projektov na území Prešovského kraja. Štúdia bude vypracovaná v súlade s Metodickým rámcom pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti tak, aby spĺňala všetky definované body. 

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania tejto štúdie realizovateľnosti, ktorá bude zabezpečená externým dodávateľom.

 

Informácie o nástroji CEF nájdete na:

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en