D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4

D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4

Miesto realizácie projektu: 
Okres Bratislava III – mestská časť Vajnory, Bratislavský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
5 695 062,33 €

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu: 
Hlavným cieľom projektu „D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4“ je vybudovať most na existujúcej diaľnici D1 a umožniť koncesionárovi D4R7 výstavbu diaľnice D4 popod diaľnicu D1. Diaľnica D1 je na úseku medzi Bratislavou a Trnavou, kde sa nachádza aj riešený most, pôvodne 4-pruhová, dočasne skapacitnená pridaním ďalšieho jazdného pruhu v každom smere, na úkor spevnenej krajnice. Cieľom  projektu je  rozšíriť diaľnicu D1 vrátane výmeny konštrukcie vozovky v úseku Bratislava – mimoúrovňová križovatka Triblavina a zabezpečiť dopravné prepojenie medzi diaľnicami D1 a D4, a to prostredníctvom realizácie mosta SO 232-05 v priestore križovatky Ivanka sever v km 1,713.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác.

 

Rozšírenie diaľnice D1 a prepojenie diaľnic D1 a D4 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk

 

Logá EÚ, MDVSR, NDS