D1 Budimír - Bidovce

Logá EÚ, MDVSR, NDS 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D1 Budimír - Bidovce

Miesto realizácie projektu: 
Okres Košice – okolie, Košický kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
169 020 729,01 €

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu: 
Hlavným cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného koridoru D1, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Vybudovanie diaľničného úseku D1 Budimír - Bidovce kategórie D 26,5/120 s navrhovanou dĺžkou 14,4 km, prispeje k zvýšeniu kapacity cestného ťahu v smere východ - západ, zabezpečeniu vyššej dopravnej funkcie a k vytvoreniu súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou. Výstavbou diaľnice D1 Budimír – Bidovce dôjde k prerozdeleniu dopravného zaťaženia na ceste I/50 a I/68 a zvýšeniu ich kapacít. Diaľnica D1 prevezme podľa predpokladov na seba väčšiu časť dopravného zaťaženia z cesty I/50 a I/68, čo sa priaznivo prejaví na znížení negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie v zastavanom území obcí. 
Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác:

 

Diaľnice D1 a R2 pri Košiciach 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk

 

Logá EÚ, MDVSR, NDS