D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza)

 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza)

Miesto realizácie projektu: 
Žilinský kraj, okres Ružomberok

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: : 
147 091 241,80 € 

 

Opis projektu: 

Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v značne náročnom  území okresu Ružomberok.  Projekt  začína mimoúrovňovou križovatkou Hubová, prostredníctvom ktorej bude napojený na cestu I/18.  Trasa križuje rieku Váh, vedie severným svahom údolia Váhu a obcou Hrboltová, za ktorou vchádza trasa diaľnice do tunela Čebrať a pred mimoúrovňovou križovatkou Likavka vychádza z tunela. Odtiaľ pokračuje pod hradom Likavka, severným obchvatom obcí Martinček a Lisková, opätovne križuje rieku Váh a na svojom konci sa plynule napojí na sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 do Prešova. 

Nový úsek diaľnice D1 v dĺžke 14,92 kilometra vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po ukončení výstavby sa vytvoria  podmienky  k podstatnému odľahčeniu dopravy a k výraznému zlepšeniu dopravno-prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu v danom území.

Navrhovaná diaľnica D1 z celoštátneho hľadiska prepája dôležité oblasti Slovenska od Bratislavy cez celé údolie Váhu do oblasti Vysokých Tatier a cez Prešov a Košice po najvýchodnejšie časti Slovenska. Vlastný úsek diaľnice bude mať význam aj pri prepojení regiónov Turca, Oravy a Liptova z hľadiska komfortného cestného prepojenia, čím podmieňuje oživenie rozvoja priemyselnej výroby a služieb a vytvára nové príležitosti k zamestnanosti obyvateľstva. 

 

Situácia stavby

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk