D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Logá EÚ, MDVSR, NDS 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D1 Prešov,  západ – Prešov, juh

Miesto realizácie projektu: 
Okres Prešov, Prešovský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
327 432 328,02 €

Stav projektu: 
ukončený

 

Opis projektu: 
Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D1, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, kapacitu, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 v dĺžke 7,87 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/68 a ceste I/18 (odklon tranzitnej nákladnej aj osobnej dopravy z intravilánu mesta Prešov). V súčasnosti  celý  objem  dopravy  v záujmovom  území  prechádza po komunikačnom systéme mesta Prešov, čo so sebou prináša všetky negatívne vplyvy na životné prostredie (hluk, emisie, prach, atď.) . Mesto Prešov v súčasnosti nemá vybudované komunikácie nadradenej dopravnej infraštruktúry situované mimo zastavaného územia mesta. Tieto skutočnosti  výrazne znižujú plynulosť cestnej premávky a zvyšujú riziko kolízií chodcov  a motorových vozidiel. Súčasťou tejto nadradenej dopravnej infraštruktúry je diaľnica D1 a rýchlostná cesta R4. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ ochvat mesta Prešov. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ, pričom jednou z ich funkcií je previesť najmä tranzitnú dopravu mimo zastavané územie mesta. Obsluhu územia v údolí rieky Torysy zabezpečuje v súčasnosti sieť ciest II. a III. triedy napojených z ciest I/18 a I/68 a mestských komunikácií. 
Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác:

 • Rekultivácia - 2 objekty 
 • Demolácia stavieb - 1 objekt
 • Vegetačne úpravy - 3 objekty 
 • Diaľnice a privádzače - 1 objekt
 • Prístupové komunikácie - 15 objektov 
 • Mosty nadjazdy - 18 objektov
 • Oporné zárubné múry na diaľnici - 12 objektov
 • Úpravy na riekach - 4 objekty 
 • Tunely - 2 objekty 
 • Protihlukové clony - 10 objektov 
 • Oplotenie Diaľnice - 1 objekt
 • Oplotenie pozemkov - 3 objekty 
 • Vegetačné úpravy - 3 objekty 
 • Ostatné objekty - 1 objekt

 

Diaľnice R2 a D1 pri Košiciach 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk

 

Logá EÚ, MDVSR, NDS