D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Názov a sídlo prijímateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 

Názov projektu:

D1 Prešov,  západ – Prešov, juh

 

Miesto realizácie projektu:

Okres Prešov, Prešovský kraj

 

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku:

327 432 328,02 €

 

Opis projektu:

Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D1, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, kapacitu, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 v dĺžke 7,87 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/68 a ceste I/18 (odklon tranzitnej nákladnej aj osobnej dopravy z intravilánu mesta Prešov). V súčasnosti  celý  objem  dopravy  v záujmovom  území  prechádza po komunikačnom systéme mesta Prešov, čo so sebou prináša všetky negatívne vplyvy na životné prostredie (hluk, emisie, prach, atď.) . Mesto Prešov v súčasnosti nemá vybudované komunikácie nadradenej dopravnej infraštruktúry situované mimo zastavaného územia mesta. Tieto skutočnosti  výrazne znižujú plynulosť cestnej premávky a zvyšujú riziko kolízií chodcov  a motorových vozidiel. Súčasťou tejto nadradenej dopravnej infraštruktúry je diaľnica D1 a rýchlostná cesta R4. Diaľnica D1 bude tvoriť „západný“ obchvat mesta Prešov a rýchlostná cesta R4 bude tvoriť „severný“ ochvat mesta Prešov. Tieto komunikácie sú navzájom prepojené v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ, pričom jednou z ich funkcií je previesť najmä tranzitnú dopravu mimo zastavané územie mesta. Obsluhu územia v údolí rieky Torysy zabezpečuje v súčasnosti sieť ciest II. a III. triedy napojených z ciest I/18 a I/68 a mestských komunikácií.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania stavebných prác:

 • Rekultivácia - 2 objekty 
 • Demolácia stavieb - 1 objekt
 • Vegetačne úpravy - 3 objekty 
 • Diaľnice a privádzače - 1 objekt
 • Prístupové komunikácie - 15 objekty 
 • Mosty nadjazdy - 18 objekty 
 • Oporné zárubné múry na diaľnici - 12 objekty 
 • Úpravy na riekach - 4 objekty 
 • Tunely - 2 objekty 
 • Protihlukové clony - 10 objekty 
 • Oplotenie Diaľnice - 1 objekt
 • Oplotenie pozemkov - 3 objekty 
 • Vegetačné úpravy - 3 objekty 
 • Ostatné objekty - 1 objekt

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk