D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3)

Logá EÚ, MDVSR, NDS 
 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3)

Miesto realizácie projektu: 
Okres Kysucké Nové Mesto a Žilina, Žilinský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
1 975 558,00 €

 

Opis projektu: 
Diaľnica D3 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií v snahe naplniť hlavný cieľ, ktorým je dobudovanie novej, modernej a kapacitnej pozemnej komunikácie vyhovujúcej súčasným a výhľadovým nárokom na dopravu v danom území. Predmetný úsek diaľnice sa nachádza v okresoch Žilina a Kysucké Nové Mesto v Žilinskom kraji. V súčasnosti sa celý objem cestnej premávky v dopravnom úseku realizuje po ceste I/11. Na základe prognózy dopravy vyplýva, že v prípade nerealizovania diaľnice dosiahne intenzita dopravy na najzaťaženejších bodoch hodnoty, ktoré si vyžiadajú rekonštrukciu cesty I/11 na štvorpruhovú komunikáciu. Ďalším negatívnym prvkom je hluk, ktorý bez ochranných opatrení prekračuje pri predpokladanej intenzite povolené hodnoty stanovené vyhláškou. Jediným účinným opatrením na odstránenie týchto negatívnych vplyvov je vybudovanie novej komunikácie vo vyhovujúcej polohe a s primeranými technickými parametrami. V tomto úseku je najvýhodnejším riešením vybudovanie diaľnice. Diaľnica bude mať veľký vplyv na ďalší rozvoj regiónu. Z hľadiska prevádzky bude predmetný úsek D3 prinášať úspory predovšetkým v sociálnych účinkoch, t. j. spotrebe času cestujúcich, znížením nehodovosti a v zmiernení negatívnych účinkov na životné prostredie obyvateľov pozdĺž cesty I/11. 
Účelom a cieľom stavby je postupne dobudovať základný diaľničný ťah, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Výstavbou diaľnice dôjde k výraznému zlepšeniu dopravno-prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu.

Finančná podpora z EÚ sa týka zabezpečenia financovania týchto stupňov projektovej prípravy:

  • zmena Dokumentácie na územné rozhodnutie (DUR)
  • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DUR (8a po DUR)
  • Dokumentácia na stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v podrobnosti DRS)
  • Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP v podrobnosti DRS (8a po DSP)
  • Dokumentácia dodatku stavebného zámeru (DSZ)
  • Dokumentácia na ponuku (DP)

 

Dialničný úsek D3 
 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk

 

Logá EÚ, MDVSR, NDS